تخم مرغ
تغذیه
بهداشت و بیماری
مدیریت پرورش
مرغ گوشتی
مرغ تخم گذار
مرغ مادر
دام

نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » مقاله » مرغ تخم گذار

اثر منابع و سطوح مختلف سلنيوم آلي بر عملكرد مرغ هاي تخمگذار، كيفيت تخم مرغ و قابليت غني سازي تخم مرغ

۳۰ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۵۰

فاطمه اسدي ، فريد شريعتمداري ، محمد امير كريمي ترشيزي

اين آزمايش به منظور بررسي اثرات منابع مختلف سلنيوم آلي بر عملكرد مرغان تخمگذار و خصوصيات كيفي و ماندگاري تخم مرغ انجام شد. تعداد 72 قطعه مرغ تخمگذار از سويه لوهمن LSL سبك در سن 35 هفتگي در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با 9 تيمار و 3 تكرار و 3 مشاهده (مرغ تخمگذار) به مدت 8 هفته مورد بررسي قرار گرفتند. تيمارهاي آزمايشي شامل: 1- تيمار شاهد. تيمارهاي 2 تا 7- تيمارهاي شاهد به اضافه سلنيوم آلي (3 منبع A،B،C متعلق به شركت هاي بيوشم، لالوك و تك فرآورده هاي آريا در 2 سطح شامل سطح 250 و 500 ميلي گرم در كيلوگرم). 8 به اضافه سلنيوم معدني (3/0 ppm) بود. وزن تخم مرغ هاي يخچال تحت تاثير جيره هاي آزمايشي معني دار بود (05/0 P)