تخم مرغ
تغذیه
بهداشت و بیماری
مدیریت پرورش
مرغ گوشتی
مرغ تخم گذار
مرغ مادر
دام

نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » مقاله » تخم مرغ

اثر ويتامين C بر تراكم مواد معدني استخوان و خصوصيات پوسته تخم مرغ در پيك توليد مرغان تخمگذار

۱۶ شهريور ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۳۲

رحمتي ، ساكي ، اسكندرلو ، زماني

بر تراكم مواد معدني استخوان (از جنبه استئوپروزيس) و خصوصيات پوسته تخم مرغ تحت شرايط طبيعي بود . C هدف از مطالعه فوق تعيين اثر ويتامين علاوه بر آن همبستگي بين شاخص تراكم مواد معدني استخوان و خصوصيات پوسته نيز بررسي شد. 192 قطعه مرغ لگهورن سفيد 24 هفتگي در قالب در هر كيلوگرم جيره) و چهار تكرار بمدت 105 روز مورد استفاده قرار C 500 و 750 ميلي گرم ويتامين ،250 ، طرح كاملاً تصادفي با چهار تيمار ( 0C گرفتند. توليد تخم مرغ، شاخص تراكم مواد معدني استخوان متاتارسوس و خصوصيات پوسته تخم مرغ (ضخامت، وزن و درصد) با مصرف ويتامين
تغيير نكردند. ضريب همبستگي معني داري بين شاخص تراكم مواد معدني استخوان و خصوصيات پوسته ديده نشد.