داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
جمعه ۲۵ شهريور ۱۳۹۰ ساعت ۱۸:۴۴
کد مطلب : 5341
 

يگانه، علي
استفاده از ضايعات ميگو بجاي پودر ماهي در جيره جوجه‌هاي گوشتي
 
استفاده از ضايعات ميگو بجاي پودر ماهي در جيره جوجه‌هاي گوشتي
هدف از اين آزمايش شناسايي تركيبات شيميايي ضايعات ميگو و بررسي امكان استفاده از اين ضايعات بجاي پودر ماهي در جيره غذايي جوجه‌هاي گوشتي بوده است . تجزيه شيميائي اين مواد نشان داد كه پودر ضايعات ميگوي الك نشده به ترتيب حاوي 45، 9/26، 1/28، 13، 36 و 3/1 درصد و پودر ضايعات ميگوي الك شده به ترتيب حاوي 47، 7/5، 1/38، 11، 31 و 3/4 درصد پروتئين خام، كلسيم، كيتين، خاكستر و چربي بوده‌اند. براي مشخص كردن مناسب‌ترين سطح جايگزيني پودر ضايعات ميگو بجاي پودر ماهي و بررسي اثر بيولوژيكي اين پودر بر رشد جوجه‌هاي گوشتي و ارزيابي فاكتورهاي اقتصادي توليد يك كيلوگرم وزن زنده آنها، طي يك آزمايش تغذيه‌اي در قالب يك طرح كاملا تصادفي با 336 جوجه گوشتي (نژاد لهمن) از هفته دوم سن تا 49 روزگي تحت 7 تيمار و سه تكرار 33، 66 و 100 درصد پودر ضايعات ميگوي الك شده و الك نشده جايگزين معادل پروتئيني پودر ماهي محتوي جيره شاهد گرديد. در پايان آزمايش نتايج نشان داد كه ميانگين وزن زنده در گروه 100 درصد جايگزين پودر ميگوي الك نشده با گروه شاهد اختلاف معني‌دار (P < 0/05) داشتند. ولي ساير گروهها با آن اختلاف معني‌دار نشان نداد. ميانگين مصرف دان و ضريب تبديل غذايي بين گروه شاهد و ساير گروهها اختلاف معني‌دار نداشت . ولي نشان داده شد كه با افزايش ميزان پودر ميگوي الك نشده در جيره‌هاي آزمايشي ضريب تبديل غذايي بهبود يافته است (2/13 در مقابل 2/26). نتايج تجزيه لاشه جوجه‌هاي آزمايشي نشان داد كه با افزايش سطح پودر ميگو در جيره آنها درصد ميزان چربي محوطه بطني كاهش يافته است (2/5 درصد در مقابل 3/5 درصد). نتايج محاسبات اقتصادي توليد گوشت در اين آزمايش مؤيد آن بود كه استفاده از پودر ميگو در جيره باعث كاهش هزينه توليد گرديده است . نتايج كلي اين آزمايش دلالت دارد بر اينكه پودر ضايعات ميگو جايگزين مناسبي براي پودر ماهي بوده و پودر ميگوي الك نشده به علت ارزش بيولوژيكي بهتر و توليد اقتصادي‌تر يك كيلوگرم گوشت بر پودر ميگوي الك شده برتري دارد.