تخم مرغ
تغذیه
بهداشت و بیماری
مدیریت پرورش
مرغ گوشتی
مرغ تخم گذار
مرغ مادر
دام

نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » مقاله » تغذیه

جايگزيني يولاف به جاي ذرت در جيره جوجه هاي گوشتي با و بدون مكمل آنزيم

۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۱۱

علي آقائي ، جواد پوررضا ، آرش پوررضا ، عبدالحسين سميع

اين آزمايش به منظور بررسي آثار سطوح مختلف جايگزيني يولاف به جاي ذرت (صفر ، 10، 20، 30 و 40درصد) و اثر مكمل آنزيم بتا - گلوكاناز (صفر 1/0 درصد) بر عملكرد جوجه هاي گوشتي اجرا شد . در اين آزمايش از 480 قطعه جوجه گوشتي نژاد آرين به مدت 8 هفته (از سن 1 تا 56 روزگي) استفاده شد . آزمايش در يك طرح بلوك هاي كامل تصادفي به روش فاكتوريل با 10 تيمار و 3 تكرار (16 قطعه در هر تكرار) انجام گرفت . نتايج نشان دادند جوجه هايي كه 10 درصد يولاف همراه با مكمل آنزيم دريافت كردند وزن بالاتري نسبت به تيمارهاي ديگر داشتند ...

کليدواژگان: يولاف ، آنزيم ، مرغ گوشتي