داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۲۰:۳۵
کد مطلب : 5494
 

سید عبداله حسینی، مجتبی زاغری، هوشنگ لطف الهیان، محمود شیوازاد، حسین مروج
تعيين نياز متيونين و اسيدهاي آمينه ي گوگرد دار در مرحله اوج توليد مرغ هاي مادر گوشتي آرين
 
تعيين نياز متيونين و اسيدهاي آمينه ي گوگرد دار در مرحله اوج توليد مرغ هاي مادر گوشتي آرين
به منظور تعيين نياز متيونين در مرغ هاي مادر گوشتي آرين آزمايشي با استفاده از196 قطعه مرغ مادرگوشتي و 24 قطعه خروس در قالب طرح كاملاً تصادفي با 6 سطح متيونين (2/0، 25/0، 3/0، 35/0 ، 4/0 و 45/0 درصد)، 4 تكرار و 8 قطعه مرغ در هر تكرار در دوره ي اوج توليد(35-28 هفته) به مدت 11 هفته انجام شد. براي يكنواخت سازي وزن مرغ ها، تعداد بيشتري نيمچه تهيه شده و بر اساس وزن يكسان (15±2932 گرم) بين تيمارهاي آزمايشي توزيع شد. پروفيل اسيدهاي آمينه و ميزان پروتئين مواد خوراكي تعيين و جيره نويسي با استفاده از نتايج آناليز شيميايي صورت گرفت. جيره ها به شكل پلت تهيه شد. نتايج نشان داد كه سطوح مختلف متيونين تاثيري متوسط وزن تخم مرغ، درصد تخم مرغ دوزرده، تخم مرغ ريز و تخم مرغ هاي قابل جوجه كشي ندارد(05/0> P). درصد توليد، وزن توده تخم مرغ توليدي(گرم/مرغ/روز) و ضريب تبديل با تغييرات سطح متيونين مصرفي تفاوت معني دار نشان دادند(05/0> P). با استفاده از روش خط شكسته، ميزان متيونين مورد نياز براي گرم تخم مرغ توليدي به ازاي هر مرغ در روز، ضريب تبديل خوراك و تعداد تخم مرغ قابل قابل جوجه كشي به ترتيب424،429 و476 ميلي گرم در روز تعيين شد. هم چنين بر اساس اين نتايج، نياز اسيدهاي آمينه ي گوگرد دار براي گرم تخم مرغ توليدي به ازاي هر مرغ در روز، ضريب تبديل خوراك و تعداد تخم مرغ قابل جوجه كشي به ترتيب 843 ، 848 و894 ميلي گرم در روز تعيين شد. با توجه به نتايج اين تحقيق، ميزان نياز متيونين به درصد در جيره براي گرم تخم مرغ توليدي به ازاي هر مرغ در روز، ضريب تبديل خوراك و تعداد تخم مرغ قابل قابل جوجه كشي به ترتيب
26/0، 266/0 و 296/0 درصد خواهد بود.