داخلی     آرشيو مقاله     مرغ مادر
Share/Save/Bookmark
۱ نظر
 
جمعه ۴ فروردين ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۵۶
کد مطلب : 5817
 

سودابه مرادي، مجتبي زاغري، محمود شيوازاد، رحيم عصفوري، محسن مردي
اثر افزايش تعداد دفعات خوراك دهي بر عملكرد مرغ هاي مادر گوشتي
 
اثر افزايش تعداد دفعات خوراك دهي بر عملكرد مرغ هاي مادر گوشتي
اين آزمايش به منظور بررسي اثرات افزايش تعداد وعده هاي خوراك دهي به 2 يا 3 وعده در روز بر عملكرد مرغ هاي مادر گوشتي در دوره توليد از سن 24 تا 38 هفتگي اجرا گرديد. آزمايش در قالب طرح كاملاً تصادفي با سه تيمار آزمايشي يك، دو و سه بار خوراك دهي در روز با 4 تكرار انجام شد. مقدار خوراك مصرفي در روز در همه گروه هاي آزمايشي يكسان در نظر گرفته شد. گروه يكبار خوراكدهي، كل خوراك مورد نياز خود را در يك وعده در ساعت''6:15 صبح دريافت كردند. گروه دو بار خوراك دهي، خوراك را در دو وعده غذايي در روز در ساعت ''6:15 صبح و ''12:15 ظهر دريافت كردند. گروه سه بار خوراك دهي، كل خوراك مصرفي را در سه وعده غذايي در روز در ساعت ''6:15 صبح، ساعت''12:15 ظهر و ''18:15 عصر دريافت كردند. خون گيري از مرغ ها در دو سن 32 و 38 هفتگي انجام شد. نتايج اين آزمايش نشان داد مرغ هايي كه خوراك خود را به صورت محدود و در 2 يا 3 وعده غذايي دريافت كردند، سرانه توليد تخم مرغ بالاتري در مقايسه با گروه كنترل در 13 هفته طول دوره آزمايش داشتند (1/67 و 2/67 در مقابل 2/62 تخم مرغ به ازاء هر مرغ در گروه كنترل، 01/0>P). افزايش تعداد وعده هاي خوراك دهي سبب افزايش معني دار وزن تخم مرغ در كل دوره آزمايش گرديد (01/0>P). رژيم هاي غذايي دو و سه بار خوراك دهي در روز موجب افزايش ميزان استراديول و كاهش سطح كلسترول، تري يدوتيرونين و گلوكز پلاسما گرديدند. به طور كلي، افزايش تعداد وعده هاي خوراك دهي به 2 يا 3 بار در روز مي تواند عملكرد توليد مثلي مرغ هاي مادر گوشتي را در شروع توليد تا بعد از اوج توليد بهبود ببخشد.
 


سمايي
۱۳۹۱-۱۲-۱۲ ۲۱:۴۷:۲۶
نژاد مرغهاي مورد ازمون مشخص نشده است.و ايا در سنين بعد از 40 هفته هم نتايج مشابهي حاصل ميشود؟

---------------------------------------------------------------------------------------------
با سلام

نژاد مرغهای مورد آزمون : نژاد روس

بله حاصل میشود .