تخم مرغ
تغذیه
بهداشت و بیماری
مدیریت پرورش
مرغ گوشتی
مرغ تخم گذار
مرغ مادر
دام

نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » مقاله » تغذیه

بررسي وضعيت دريافت صبحانه در دانش آموزان و ارتباط آن با برخي از عوامل در شهر سمنان

۶ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۰۹

بتول كريمي ، مهدي سادات هاشمي، حسين حبيبيان

سابقه و هدف: تغذيه مطلوب و دريافت صبحانه سهم عمده اي درتامين نيازهاي تغذيه اي دانش آموزان داشته و ادله تجربي نشان داده اند حذف صبحانه بر عمل كرد شناختي و ادراكي افراد تاثير ناخوشايندي دارد. مطالعه حاضر با هدف تعيين وضعيت دريافت صبحانه و ارتباط آن با برخي از عوامل در دانش آموزان شهر سمنان (سال 1385) انجام شده است.
مواد و روش ها: در اين بررسي توصيفي-تحليلي 1193 دانش آموز از مقاطع مختلف و با روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب گرديدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه جمع آوري و با نرم افزاز SPSS10 و آزمون هاي كروسكال واليس، من ويتني و ضريب همبستگي رتبه اي اسپيرمن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين و انحراف معيار سني دانش آموزان 3/3 ± 4/12 سال بود. 4/53 درصد دانش آموزان اظهار نموده اند هميشه صبحانه ميل مي نمايند و مابقي آن ها اغلب، گاهي يا بندرت اين عمل را انجام داده و 4/4 درصد نيز هرگز صبحانه ميل نمي نمايند. وضعيت دريافت صبحانه داراي ارتباط معني دار با سن (01/0P<) مقطع تحصيلي (0001/0P<)، جنس (0001/0P<)، ساعت بيداري در صبح (0001/0P<)، ساعت خواب در شب (0001/0P<)، تحصيل مادر (04/0P<)، تحصيل پدر (05/0P<)، بعد خانوار (01/0P<)، رتبه تولد (05/0P<) و شركت دانش آموز در تنظيم برنامه غذايي (0001/0P<) مي باشد. در بين مواد غذايي صبحانه 3 روز متوالي، به ترتيب نسبت مصرف نان (26/2)، چاي (20/2) و پنير(66/1) بالاتر از بقيه مواد غذايي بوده و دريافت شير، سپس گردو، عسل، تخم مرغ ميوه و آب ميوه در رتبه هاي بعد قرار داشته اند.
نتيجه گيري: از آنجايي كه بخش قابل توجهي از دانش آموزان در زمينه دريافت مطلوب يا منظم صبحانه و همين طور استفاده متنوع از مواد غذايي مشكل دارند، اجراي برنامه هاي مداخله اي و آموزشي در جهت افزايش دانش و تغيير رفتار از اهميت و ضرورت خاصي برخوردار است. اين امر بايستي قابل توجه مسئولين در سطوح مختلف باشد .

کليدواژگان: دريافت صبحانه، دانش آموزان، عوامل مرتبط