داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
دوشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۸۹ ساعت ۱۴:۳۱
کد مطلب : 620
 

اثرات جایگزینی کنجاله کلزا به جای کنجاله سویا در جیره جوجه خروس های گوشتی با و بدون استفاده از آنزیم
در این آزمایش تعداد 360 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس 308 استفاده شد. از پنج سطح جایگزینی کنجاله کلزا به جای کنجاله سویا در جیره (0، 250 ،50 ، 75و 100 درصد) در دو حالت با آنزیم (آنزیم Endofeed حاوی فعالیتهای بتا گلوکاناز و گزیلاناز به مقدار 400 گرم در تن ) و بدون آنزیم ، که بر اساس توصیه انجمن ملی تحقیقات (1994) تنظیم گردیدند، استفاده شد.
 
اثرات جایگزینی کنجاله کلزا به جای کنجاله سویا در جیره جوجه خروس های گوشتی با و بدون استفاده از آنزیم
در این آزمایش تعداد 360 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس 308 استفاده شد. از پنج سطح جایگزینی کنجاله کلزا به جای کنجاله سویا در جیره (0، 250 ،50 ، 75و 100 درصد) در دو حالت با آنزیم (آنزیم Endofeed حاوی فعالیتهای بتا گلوکاناز و گزیلاناز به مقدار 400 گرم در تن ) و بدون آنزیم ، که بر اساس توصیه انجمن ملی تحقیقات (1994) تنظیم گردیدند، استفاده شد. داده های به دست آمده از آزمایش در یک طرح کاملاً تصادفی در قالب فاکتوریل 5×2 (پنج سطح جایگزینی و دو سطح آنزیم ) توسط نرم افزار SAS(1997) تجزیه آماری و میانگین ها توسط آزمون چند دامنه ای دانکن با یکدیگر مقایسه شدند. اثرات اصلی سطح جایگزینی کنجاله کلزا به جای کنجاله سویا و استفاده از آنزیم و اثر متقابل آنها در ارتباط با وزن بدن و سطح جایگزینی تاثیر معنی داری (p<0.05) بر وزن بدن در 14، 21، و 28 روزگی داشت . با این وجود ،اثر استفاده از آنزیم و اثر متقابل آن با سطح جایگزینی در سنین یاد شده از نظر آماری معنی دار نبود (P>0.05) . در کل دوره آزمایش تقاوت آماری معنی داری از نظر اضافه وزن وجود نداشت (P>0.05) اثر سطح جایگزینی کنجاله کلزا به جای کنجالیه سویا بر مقدار مصرف خوراک در هفته های دوم تا هفتم معنی دار بوده و درکل دوره پرورش معنی دار نبود. (P>0.05) مناسبت ترین ضریب تبدیل خوراک در کل دوره آزمایش در سطح جایگزینی 100 درصد کلزا بود. سطح جایگزینی برای درصد سینه ، کبد و میزان جربی حفره شکمی معنی دار بود. (P<0.05) غلظت هورمون های تیروئید و فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی تحت تاثیر تیمارهای به کار رفته در آزمایش قرار نگرفت. (P>0.05) هزینه خوراک به ازای تولید هرکیلوگرم وزن زنده، بصورت خطی با افزایش درصد کلزا در جیره غذایی کاهش یافت . تجزیه اطلاعات حاصل توسط مدل برنامه ریزی خطی نشان داد که اقتصادی ترین سطح جایگزینی کنجاله کلزا به جای سویا، جایگزینی پایاپای (100 درصد) میباشد و کاربرد آنزیم تاثیر معنی داری بر هزینه خوراک به ازای تولید هر کیلوگرم وزن زنده نداشت.