داخلی     آرشيو مقاله     مرغ گوشتی
Share/Save/Bookmark
 
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۰۹
کد مطلب : 9506
 

بررسي تاثير سطوح مختلف اسيدهاي آمينه گوگرد دار بر عملكرد نيمچه ها و مرغان مادر گوشتي
رضا پور اسلامي، فتح ا... بلداجي ، سعيد حسني
 
بررسي تاثير سطوح مختلف اسيدهاي آمينه گوگرد دار بر عملكرد نيمچه ها و مرغان مادر گوشتي
در اين آزمايش اثر سطوح مختلف اسيدهاي آمينه گوگرددار بر رشد نيمچه ها و عملكرد مرغ مادر گوشتي آرين در قالب طرح كاملاً تصادفي بررسي شد. آزمايش در 3 مرحله در دوره پرورش (21-0 هفتگي) و توليد (60-24 هفتگي) گله مرغ مادر گوشتي انجام گرفت. گروه هاي آزمايشي شامل سطوح 80، 90، 100، 110 و 120 درصد احتياجات مرغ مادر گوشتي به اسيدهاي آمينه گوگرددار بودند. يافته هاي اين آزمايش نشان داد كه سطح اسيدهاي آمينه گوگرددار جيره غذايي بر درصد يكنواختي و افزايش وزن نيمچه ها بي تاثير است (05/0P>). اما درصد توليد تخم مرغ و گرم توده تخم مرغ توليدي به ازاء هر مرغ در روز در ابتداي دوره توليد تحت تاثير اسيدهاي آمينه گوگرددار جيره غذايي قرار مي گيرند (05/0P<). به علاوه سطوح متفاوت ميتونين به اضافه سيستين جيره بر قابليت جوجه درآوري و وزن نتاج يكروزه در دوره پاياني توليد اثر معني دار نداشت (05/0P>). بنابراين چنين استنباط مي شود كه كاهش اسيدهاي آمينه گوگرددار جيره به ميزان 80% نه تنها موجب تعويق رشد و تكامل نيمچه ها يا كاهش عملكرد گله مرغ مادر گوشتي نمي گردد، بلكه باعث عملكرد مطلوب گله و كاهش هزينه هاي توليد مي شود.

کليدواژگان: اسيدهاي آمينه گوگرددار، مرغ مادر گوشتي، نيمچه