موسسه اطلاعات مرغداری 3 شهريور 1389 ساعت 1:45 http://infopoultry.net/vdcj.te8fuqev8sfzu.html -------------------------------------------------- عنوان : رابطه بين مقدار نمك آب آشاميدني با مقدار نمك دان در جوجه هاي گوشتي -------------------------------------------------- در بعضي از مناطق پرورش طيور، آب آشاميدني داراي مقدار قابل توجهي نمك مي باشد. متن : در بعضي از مناطق پرورش طيور، آب آشاميدني داراي مقدار قابل توجهي نمك مي باشد. افزايش نمك آب آشاميدني سبب بروز اسهال، بستر خيس وكاهش عملكرد يا بهره دهي در نيمچه هاي گوشتي گرديده و در صورتي كه مقدار نمك به حدود يك درصد آب برسد سبب ايجاد مسموميت خواهد شد. طيور معمولاً آبي را كه داراي مقداري نمك باشد تحمل مي كنند، معهذا براي جلوگيري از بروز عوارض نام برده شده و براي ايجاد تعادل در مقدار نمك دريافتي در نيمچه هاي گوشتي، مقدار نمك دان را بايد با توجه به مقدار نمك موجود در آب تنظيم كرد.