موسسه اطلاعات مرغداری 7 اسفند 1391 ساعت 14:15 http://infopoultry.net/vdcj.heafuqemmsfzu.html -------------------------------------------------- عنوان : تاثير مكمل آنزيمي در جيره هاي بر پايه گندم و تريتيكاله بر عملكرد و خصوصيات دستگاه گوارش جوجه هاي گوشتي -------------------------------------------------- مير داريوش شكوري و حسن كرمانشاهي متن : در اين بررسي آزمايشي به منظور بررسي اثر جيره هاي حاوي چهار غله ذرت، گندم قدس، گندم فلات و تريتيكاله با و بدون مكمل آنزيمي بر عملكرد توليدي، اقتصادي و اندازه دستگاه گوارش، با استفاده از 288 قطعه جوجه خروس گوشتي در قالب يك طرح كاملاً تصادفي به روش فاكتوريل 2×4 براي يك دوره 57 روزه اجرا شد. افزودن مكمل آنزيمي به جيره هاي حاوي گندم قدس و تريتيكاله باعث كاهش معني دار ضريب تبديل غذايي در جوجه ها شد. هم چنين وزن بدن جوجه هاي تغذيه شده با جيره حاوي گندم قدس افزايش يافت (P