موسسه اطلاعات مرغداری 21 آبان 1395 ساعت 8:09 http://infopoultry.net/vdcg3z9q.ak9qy4prra.html -------------------------------------------------- عنوان : ارزیابی کارایی دارچین در کاهش سوء آفلانوکسین بر سیستم ایمنی جوجه های گوشتی -------------------------------------------------- حسن نظری زاده . سیدمهرداد هاشمیان متن : کاهش اثر آفلانوکسین جیره بر سیستم ایمنی جوجه های گوشتی با بکارگیری دارچین بررسی شد. در یک دوره 21 روزه دو سطح صفر، 1.5 قسمت در میلیون آفلانوکسین B1 در جیره جوجه ها اعمال شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل کاملا تصادفی با 270 جوجه گوشتی نژاد راس انجام شد در پایان دوره آزمایش، غلظت ایمونوگلبولین G سرم، شمار لنفوسیت ها و موتوسیت ها و نسبت آلبومین به گلوبولین تعیین شد. سطح ایمنیجوجه ها با خوردن جیره های آلوده به آفلانوکسین فاقد عصاره به شدت کاهش یافت (0/05> P) استفاده از دارچین سبب بهبود فراسنجه های ایمنیش د. مشخص شد که عصاره دارچین در سطح 3 درصد جیره روی سیستم ایمنی اثر خوبی داشت.