موسسه اطلاعات مرغداری 26 آذر 1396 ساعت 8:48 http://infopoultry.net/vdcg3y9q.ak9qz4prra.html -------------------------------------------------- عنوان : ارزیابی اثر ضدمیکروبی فیلم های پلی لاکتیک اسید حاوی نانوسلولز و اسانس های زیره سیاه و نعناع فلفلی -------------------------------------------------- فاضله طالبی; علی میثاقی; علی خنجری; ابولفضل کامکار; حسن گندمی; معصومه سعیدی گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران متن : زمینه مطالعه: دراین مطالعه اثر ضدمیکروبی فیلم های پلی لاکتیک اسید حاوی نانوسلولز، اسانس های زیره سیاه و نعناع فلفلی بر روی برخی از باکتری های پاتوژن مورد مطالعه قرار گرفت. هدف: هدف از این مطالعه دست یابی به یک بسته بندی دوستار محیط زیست با افزایش ایمنی مواد غذایی بود. روش کار: بعد از اسانس گیری ترکیبات شیمیایی اسانس ها توسط GC-MS آنالیز گردید. فیلم های پلی لاکتیک اسید حاوی غلظت های مختلف اسانس های زیره سیاه و نعناع فلفلی ( ٠، 5/0 و ١٪‏ ) و نانو سلولز (٠ و ١٪‏ )به روش قالب گیری تهیه گردید و اثر ضد میکروبی آنها بر علیه باکتری های گرم مثبت( استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سرئوس) و باکتری های گرم منفی( ویبریوپاراهمولیتیکوس، اشرشیاکلی، سالمونلا تیفی موریوم)به روش انتشار دیسک مورد ارزیابی قرار کرفت. نتایج: ترکیبات اصلی اسانس زیره سیاه شامل پروپانال2-متیل-3-فنیل(08/34%)، سیمن(23/18%) و میرتنال(37/12%) می‌باشد. همچنین پی-منتال-3- اول(59/44%) و پی-منتان-3-وان، ترنس(14/12%) عمده ترکیبات اسانس نعناع فلفلی را تشکیل می‌دهند. نتایج این مطالعه نشان داد که فیلم خالص پلی لاکتیک اسید و یا همراه با نانوسلولز هیچ گونه اثر ضد میکروبی بر روی پنج باکتری مورد مطالعه نداشت اما فیلم های حاوی اسانس ها اثر ضد میکروبی معنی داری را نشان دادند(p