موسسه اطلاعات مرغداری 11 ارديبهشت 1392 ساعت 15:58 http://infopoultry.net/vdcg.t9urak9ynpr4a.html -------------------------------------------------- عنوان : تاثير پروبيوتيك و اسيد فرميك بر سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي -------------------------------------------------- نيلوفر ميربابايي لنگرودي ، مهرداد محمدي ، محمد روستايي عليمهر متن : دراين تحقيق تاثير پروبيوتيك پروتكسين و اسيد فرميك بر سيستم ايمني هومورال و سلولي 200 قطعه جوجه يكروزه گوشتي نژاد كاب 500 در قالب طرح كاملا تصادفي با 4 تيمار و 5 تكرار و تعداد 10 مشاهده در هر تكرار مورد بررسي قرار گرفت. جوجه هاي گروه اول به عنوان شاهد (C)‎ در نظر گرفته شد و از جيره پايه استفاده نمودند. جوجه هاي گروه دوم (P)‎ از جيره حاوي g/kg1‎/0 پروبيوتيك پروتكسين، جوجه هاي گروه سوم (F)‎ از جيره حاوي 8‎/0% اسيد فرميك و جوجه هاي گروه چهارم (P+F)‎ از جيره حاوي g/kg1‎/0پروتكسين و 8‎/0% اسيد فرميك بصورت مخلوط در دان استفاده كردند. جهت ارزيابي عملكرد، مصرف خوراك روزانه، افزايش وزن روزانه و ضريب تبديل غذايي محاسبه شد. جهت ارزيابي ايمني هومورال به جوجه ها در روز 8 و 22 دوره پرورش گلبول قرمز گوسفند (SRBC)‎ تزريق شد و در روزهاي 21، 28، 35 و 42 سطوح مختلف آنتي بادي بر عليه SRBC با روش هماگلوتيناسيون اندازه گيري شد. جهت ارزيابي ايمني سلولي در روز 16 دوره پرورش فيتوهماگلوتينين (PHA-P)‎ زير پوست بال تزريق شد و 24 و 48 ساعت بعد از تزريق پاسخ پوست مورد بررسي قرار گرفت. پس از كشتار وزن تيموس و بورس فابرسيوس اندازه گيري شد. نتايج نشان داد مصرف خوراك روزانه و ضريب تبديل غذايي در گروههاي آزمايشي كاهش يافت )05‎/0(P