موسسه اطلاعات مرغداری 25 مرداد 1394 ساعت 22:05 http://infopoultry.net/vdcc.mqoa2bqoela82.html -------------------------------------------------- عنوان : اثر1،25دي هيدروكسي كوله كلسيفرول وعصاره هيدروالكلي ميوه پنيرباد بر عملكرد، بافت شناسي استخوان درشت ني و پارامتر های خونی در جوجه های نرگوشتی -------------------------------------------------- سيدجواد حسيني حسن كرمانشاهي حسن نصيري مقدم ابولقاسم نبي پور احمد حسن آبادي متن : آزمايشي با استفاده از 600 قطعه جوجه خروس گوشتي سويه راس 308 به منظور بررسي اثر 1، 25 دي هيدروكسي كوله كلسيفرول (كلسيتريول) و عصاره هيدروالكلي ميوه پنيرباد بر بافت شناسي استخوان درشت ني و پارامتر هاي خوني انجام گرفت. جوجه ها از سن يك روزگي به 12 تيمار غذايي در يك طرح فاكتوريل با ساختار 2×3×2 توزيع شدند. تيمارهاي غذايي شامل جيره كنترل مثبت با كلسيم در سطح توصيه شده سويه راس 308 (10/4 گرم كلسيم در كيلوگرم جيره) و كنترل منفي با30 درصد كلسيم كمتر از احتياجات (7/3 گرم كلسيم در كيلوگرم جيره)، سه سطح عصاره پنيرباد (صفر، 100 و200 ميلي گرم بر كيلو گرم جيره) و دو سطح كلسيتريول (صفر و 0/5 ميكروگرم در كيلوگرم جيره) بود. قابليت هضم كلسيم و فسفر با كاهش سطح كلسيم جيره بطور معني دار افزايش يافت (p