موسسه اطلاعات مرغداری 18 خرداد 1392 ساعت 9:24 http://infopoultry.net/vdcb.wbwurhbgaiupr.html -------------------------------------------------- عنوان : تعيين فاكتور ابقاي بيكربنات به منظور استفاده در روش اكسيداسيون اسيد آمينه شاخص در مرغ هاي مادر گوشتي -------------------------------------------------- احمد حسن آبادي ، حسن نصيري مقدم ، حسن كرمانشاهي ، جواد پوررضا ، داگلاس كورور متن : در اين آزمايش هفت قطعه مرغ مادر گوشتي در سن 60 هفتگي، سوند گردني را از طريق جراحي دريافت کردند. از تزريق وريدي بيکربنات نشان دار به مدت دو دوره 30 ساعتي جداگانه (مطالعه اول و دوم) براي تعيين ابقاي کربن نشان دار استفاده شد. دو ساعت پس از شروع تزريق وريدي بيکربنات، دفع دي اکسيد کربن نشان دار تنفسي پرندگان به حالت ثابت رسيد. در اين حالت، ميزان بازيافت و ابقاي دي اکسيد کربن نشان دار در مطالعه اول به ترتيب 91.09 و 8.91 درصد و در مطالعه دوم به ترتيب 87.55 و 12.45 درصد بود. به طور کلي ميانگين بازيافت دي اکسيد کربن نشان داد تنفسي در اين آزمايش، 89.32 درصد و ابقاي آن 10.68 درصد تعيين گرديد. تخم گذاري و يا عدم تخم گذاري و دوره نوري آزمايش اثر معني داري (P