جداسازي و تشخيص مولكولي پاراميكزوويروس-1 كبوتري از كبوتران مشكوك به بيماري نيوكاسل در شهرستان اهواز

16 خرداد 1395 ساعت 17:19

منصور مياحي، مسعودرضا صيفي آباد شاپوري، رمضانعلي جعفري، مهرداد خسروي فارساني


بيماري نيوكاسل يكي از مهم ترين بيماري هاي ويروسي پرندگان است كه گونه هاي زيادي از پرندگان از جمله ماكيان اهلي و كبوتران را آلوده مي كند. سويه ي حادِ ويروس بيماري نيوكاسل كه عامل ايجاد كننده ي اين بيماري در كبوتران است پاراميكزوويروس-1 كبوتري (PPMV-1) نام دارد و مي­تواند باعث بيماري نيوكاسل در ماكيان اهلي نيز شوند. به منظور جداسازي و تشخيص ملكولي PPMV-1، از 50 گله ي كبوتر در شهرستان اهواز در خلال سال هاي 93-92، نمونه برداري از طريق سوآب هاي كلوآكي و دهاني- نايي انجام شد. هم­چنين از مغز، ناي، ريه، كبد، طحال و لوزه هاي سكومي برخي پرندگان تلف شده نيز نمونه برداري شد. نمونه ها به تخم مرغ هاي جنين دار 11-9 روزه تلقيح شدند و تاييد مثبت بودن مايع آلانتوييك داراي فعاليت هماگلوتيناسيون با آزمايش ممانعت از هماگلوتيناسيون با سرم اختصاصي ضد PPMV-1، انجام شد. سپس RNA ي ويروس نمونه ها استخراج گرديد و از روي آن cDNA سنتز شد. در واكنش زنجيره ي پلي مراز (PCR) از توالي هاي پرايمري كه قطعه ي 535 جفت بازي توليد مي كرد، استفاده گرديد. در نهايت محصولات PCR به وسيله­ي الكتروفورز آناليز شدند. نتايج اين مطالعه نشان داد 9 گله از 50 گله، در جداسازي در تخم مرغ جنين دار و آزمون هماگلوتيناسيون سريع مثبت بودند. آزمايش ممانعت از هماگلوتيناسيون با سرم اختصاصي PPMV-1 تاييد كرد تمامي ويروس هاي جداشده PPMV-1 هستند. درصد فراواني جداسازي در اين مطالعه از كبوتران مشكوك به آلودگي با اين ويروس، 18 درصد بود. در PCR تمام 9 گله، مثبت بودند و محصولات PCR اين نمونه ها، باند 535 جفت بازي را در الكتروفورز نشان دادند. يافته ها ي اين مطالعه تاييد مي كنند PPMV-1 در كبوتران شهرستان اهواز انزوتيك بوده و مي تواند همواره تهديدي براي صنعت پرورش ماكيان اهلي باشد، لذا توالي يابي و تعيين ناحيه ي شكافت ويروس؛ قرنطينه، حذف و واكسيناسيون موثر كبوتران آلوده و بررسي حدت اين ويروس ها در ماكيان صنعتي در پيش گيري و كنترل بيماري و چرخش آن از كبوتران به ماكيان و بالعكس بسيار حائز اهميت است.

کليدواژگان:
بيماري نيوكاسل؛ پاراميكزوويروس، 1 كبوتري؛ جداسازي؛ PCR


کد مطلب: 10748

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdcjoaev.uqeyxzsffu.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net