بررسي ميزان آلودگي گوشت قرمز،گوشت مرغ وتخم مرغ هاي صنعتي به گونه هاي سالمونلادرشهرستان تالش وارزيابي الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي درآنها

15 دی 1392 ساعت 13:31

نور اميرمظفري، زينب رحماني، خسرو عيسي زاده


زمينه و هدف: گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ، نقش بسيار مهمي در تامين پروتئين رژيم غذاي بشر ايفا مي كند. يكي از عواملي كه سلامت فرآورده هاي غذايي پروتئيني را به مخاطره مي اندازد، باكتري هاي خانواده آنتروباكترياسه، به ويژه سالمونلا است. اين مطالعه با هدف بررسي تعيين آلودگي اين مواد غذايي به گونه هاي سالمونلاها و ارزيابي الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي در آنها صورت گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي - مقطعي، گوشت مرغ و تخم مرغ هاي محلي و صنعتي هركدام به تعداد 100 نمونه و گوشت قرمز (گاو و گوسفند) به تعداد 150 نمونه به روش نمونه برداري تصادفي در شهرستان تالش جمع آوري شد و از نظر آلودگي سالمونلايي مورد بررسي قرار گرفت. جهت تشخيص قطعي از آزمايشهاي بيوشيميايي و آنتي سرم هاي مربوطه در تست هاي آگلوتيناسيون استفاده گرديد. داده ها با استفاده از آزمون كاي دو تجزيه و تحليل شدند. سطح معني داري اختلاف ها، 05/0p< در نظر گرفته شد.
يافته ها: در مواد درون تخم مرغ هاي صنعتي و محلي هيچ باكتري مشاهده نشد، ولي از سطح پوسته تخم مرغ هاي صنعتي، 19 مورد (19%)؛ تخم مرغ هاي محلي، 4 مورد (4%)؛ گوشت مرغ صنعتي، 21 مورد (21%)؛ گوشت مرغ محلي، 5 مورد ( 5%) و گوشت قرمز، 5 مورد (3/3%) ايزوله هاي سالمونلا جداسازي شد. از لحاظ مقاومت آنتي بيوتيكي در باكتري هاي ايزوله شده، بيشترين مقاومت نسبت به اريترومايسين، ناليديكسيك اسيد و سولفامتاكسازول و بيشترين حساسيت نسبت به سيپروفلوكساسين، سفالكسين و جنتامايسين مشاهده گرديد.
نتيجه گيري: براساس نتايج به دست آمده، توجه به بهداشت مواد غذايي جهت پيشگيري از عفونت هاي غذايي از اهميت به سزايي برخوردار است. همچنين جهت جلوگيري از گسترش سويه هاي مقاوم، بايستي از استفاده بي رويه آنتي بيوتيك ها در مرغداري ها و صنايع پرورش گوشت خودداري گردد.

کليدواژگان: سالمونلا ؛ مقاومت آنتي بيوتيكي؛ آلودگي مواد غذايي؛ تخم مرغ؛ گوشت مرغ؛ گوشت قرمز


کد مطلب: 8901

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdcj.yeofuqehvsfzu.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net