جداسازي، تعيين سروتيپ و مقاومت آنتي بيوتيكي سالمونلاهاي جدا شده از مرغ هاي كشتار شده استان گيلان

10 اسفند 1392 ساعت 9:25

يداله اسدپور، مهرداد محمدي، سيدعلي پوربخش، مهدي رسا


هدف از اين تحقيق تعيين ميزان شيوع آلودگي به سالمونلا در مرغ­هاي گوشتي كشتاري، تعيين سروتيپ و بررسي ميزان حساسيت سالمونلاهاي جدا شده نسبت به آنتي­بيوتيك در استان گيلان بود. از تعداد 20 گله­ي مرغ گوشتي كشتار شده به صورت تصادفي 200 لاشه (از هر گله 10 لاشه) انتخاب و از قسمت­هاي مختلف (پوست، گوشت، كيسه صفرا، كبد و روده) نمونه­گيري و در كل 1000 نمونه اخذ گرديد. نمونه­ها در محيط­هاي مختلف كشت داده شد و سپس سروتيپ سالمونلاهاي جدا شده، شناسايي گرديد. حساسيت و مقاومت سالمونلاهاي جدا شده، نسبت به 15 آنتي­بيوتيك تعيين شد. ميزان آلودگي در 3 گله (15%) و در 8 نمونه (8/0%) نسبت به سالمونلا مثبت بود. سروتيپ­هاي سالمونلا آنتريتيديس 6 مورد (75%) و سالمونلا تامپسون 2 مورد (25%) شناسايي گرديدند. بيشترين آلودگي به سالمونلا در كبد مرغ 4 مورد (50%) و سپس در سطح پوست 2 مورد (25%) و در سكوم 2 مورد (25%) بود. در اين تحقيق باكتري سالمونلا از گوشت مرغ جدا نشد. نتايج آنتي­بيوگرام نشان داد، 100% جدايه­ها نسبت به سفازولين، استرپتومايسين، كانامايسين، تتراسيكلين، ناليديكسيك اسيد، سولفاناميد + تري متوپريم مقاوم بوده و نيز 100 درصد جدايه­ها، حداقل به 7 آنتي­بيوتيك و 25 درصد آن­ها حداقل به 8 آنتي­بيوتيك از 15 آنتي­بيوتيك مورد آزمايش مقاوم هستند. جدايه­ها در 3 الگوي مقاومت دارويي قرار گرفتند. به طور كلي نتايج اين تحقيق نشان داد ميزان شيوع آلودگي عفونت سالمونلائي نسبت به ساير مطالعات پايين­تر و سروتيپ غالب، سالمونلا آنتريتيديس است. تمام جدايه­ها نسبت به سفترياكسون، جنتامايسين و كلرآمفنيكل حساسيت داشتند.

کليدواژگان: سالمونلا، تعيين سروتيپ، مقاومت آنتي بيوتيكي، طيور


کد مطلب: 9108

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdcj.yehfuqevosfzu.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net