مجيد امين زارع ، مسلم نيريز نقدهي ، سهراب رسولي ، رضا دلشاد

جداسازي سالمونلا از زرده تخم مرغ هاي محلي شهرستان اروميه

9 خرداد 1390 ساعت 11:16


ستروآنتريت سالمونلايي معمولا به دنبال بلع آب و غذاي آلوده اتفاق مي افتد و در بعضي از كشورها مثل ايالت متحده آمريكا در حدود 15 درصد ازعفونت هاي غذازاد را به خود اختصاص مي‌دهد. درانتقال اين بيماري، مواد غذايي خام با منشاء دامي بويژه گوشت و تخم مرغ حائزاهميت فراواني هستند. با توجه به اهميت تخم مرغ در انتقال سالمونلوزيس و مصرف بالاي تخم مرغ هاي محلي و غير صنعتي در منطقه، همچنين پي بردن به ميزان آلودگي سالمونلايي، تعداد 100 نمونه تخم مرغ محلي از دست فروشي‌هاي سطح شهرستان اروميه تهيه و در آزمايشگاه ميكروب شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه مورد بررسي قرار گرفتند. جداسازي سالمونلا منحصرا از زرده تخم مرغ ها و با استفاده از روش هاي مندرج در رفرانس هاي هاريگان و BAM انجام شد. از100 تخم مرغ مورد بررسي، تعداد 6 نمونه (6درصد) آلوده به سالمونلا تشخيص داده شدند. سپس نمونه هاي آلوده، با استفاده از آنتي سرم پلي والان گروه بندي سرمي شدند و در نهايت مشخص شد كه همه سالمونلا هاي جدا شده، متحرك و متعلق به گروه سرمي D (سالمونلا آنتريتيديس) مي باشند. با توجه به آلودگي بالاي تخم مرغ هاي محلي به سالمونلا و امكان ايجاد بيماري در صورت مصرف، لزوم اطلاع رساني و اجتناب از مصرف مواد غذايي غير پاستوريزه با منشاء دامي پيشنهاد مي گردد.


کد مطلب: 4590

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdcj.hexfuqeiysfzu.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net