اثر تزريق داخل تخم مرغ گرلين بر فعاليت آنزيم سوکراز مخاط روده کوچک جوجه هاي گوشتي

19 آبان 1394 ساعت 10:09

قياسي قلعه كندي جمشيد


چکیده:
اين مطالعه با هدف بررسي اثرات تزريق داخل تخم مرغ گرلين بر فعاليت آنزيم سوکراز مخاط روده کوچک جوجه هاي گوشتي انجام پذيرفت. تعداد 900 تخم مرغ نطفهدار به صورت تصادفي انتخاب و به پنج گروه آزمايشي در سه تکرار 60 تايي شامل گروه شاهد يا (بدون هيچ نوع تزريق)، گروه دوم (تزريق داخل تخمي 0.5 سي سي محلول پايه)، گروه سوم (تزريق داخل تخمي 50 ميکروگرم گرلين)، گروه چهارم (100 ميکروگرم گرلين) و گروه پنجم (تزريق داخل تخمي 150 ميکروگرم گرلين) تقسيم شدند. در روز هفتم تزريقات داخل تخم مرغي انجام گرديد. در روزهاي 21 و 42 دوره پرورش 2 جوجه از هر گروه انتخاب، کشته شد و 1، 10، 30، 50، 70 و 90% روده باريک نمونه برداري و فعاليت آنزيم سوکراز مخاط روده کوچک اندازه گيري گرديد. نتايج نشان داد که سطح 100 ميکروگرم گرلين موجب بهبود فعاليت آنزيم سوکراز در قسمت هاي مختلف روده در روز 21 شد (P<0.05) ولي اثري در 42 روزگي نداشت (P>0.05). نتايج بدست آمده پيشنهاد کننده سودمند بودن تزريق داخل تخم مرغي 100 ميکروگرم گرلين بود.

كليد واژه: تزريق داخل تخم مرغ، گرلين، آنزيم سوکراز، روده باريک، جوجه هاي گوشتي


کد مطلب: 10125

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdciwzaz.t1aur2bcct.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net