تاثير ضدويروسي عصاره هاي الکلي ليمو، بابونه، موسير و گل سرخ بر ويروس بيماري نيوکاسل

17 اسفند 1394 ساعت 20:56

رضاتوفيقي الهام, ابراهيميان مريم, لردي فر پريناز, مهرآور ندا, سيدنژاد سيدمنصور


چکیده:
در اين مطالعه فعاليت ضدويروسي چهار گياه ليمو، بابونه، موسير و گل سرخ روي ويروس بيماري نيوکاسل بررسي شد. بدين منظور عصاره اين گياهان آماده و با ويروس مجاور گرديد. EID50 ويروس و ترکيب عصاره- ويروس به طور جداگانه براي هر گياه با کمک روش Reed و Muench محاسبه گرديد. براي اندازه گيري توانايي ضدويروسي عصاره ها، اختلاف تيتر ويروس شاهد با ويروس مجاور شده با عصاره محاسبه و به صورت درصد مهاري بيان گرديد. در اين مطالعه ليمو بيشترين خاصيت ضدويروسي را داشت و توانست تا 100 برابر از قدرت ويروس بکاهد. بابونه و موسير به ترتيب 3.8 و 40.5 برابر از قدرت ويروس کاستند اما گل سرخ هيچ اثر ضدويروسي را نشان نداد. به اين ترتيب سه گياه از چهار گياه مورد آزمايش روي ويروس موثر واقع شدند.

كليد واژه: فعاليت ضدويروسي، ليمو، بابونه، موسير، گل سرخ، ويروس بيماري نيوکاسل


کد مطلب: 10503

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdcipwaz.t1auu2bcct.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net