توليد و ارزيابي ايمونوگلوبولين Y عليه سالمونلا تيفي موريوم در سرم مرغ و تخم مرغ

1 اسفند 1394 ساعت 19:06

سعادتي مجتبي, قرباني نسيبه, براتي بابك, نظريان شهرام


چکیده:
هدف: توليد و ارزيابي آنتي بادي در سرم و تخم مرغ، عليه سالمونلا تيفي موريوم و نيز بررسي واکنش متقاطع اين آنتي بادي با ديگر باکتري هاي روده اي
مواد و روش ها: مرغ هاي سفيد تخم گذار با سلول کامل سالمونلا تيفي موريوم كه توسط حرارت كشته و با ادجوونت فروند مخلوط شده، ايمن شدند. ايمني زايي توسط Colony Forming Unit (CFU) 107از باكتري که به عضله سينه مرغ تخم گذار تزريق گرديد، ايجاد شد. آنتي بادي هاي اختصاصي توسط روش الايزا در سرم و تخم مرغ ها مورد ارزيابي قرار گرفتند. از سرم و تخم مرغ دو مرغ سفيد لگهورن بالغ تخم گذار که عليه سالمونلا تيفي موريوم ايمن نشده بودند به عنوان شاهد استفاده شد.
يافته ها: آنتي بادي عليه باکتري سالمونلا تيفي موريوم در سرم و تخم مرغ توليد شد. ميزان آنتي بادي Y در سرم بيش از تخم مرغ توليد شد. آنتي بادي توليد شده عليه سالمونلا تيفي موريوم با باکتري سالمونلا تيفي 63 درصد، با باکتري شيگلا ديسانتري 25 درصد و با باکتري اشريشياکلي 14 درصد واکنش متقاطع داشت.
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق دلالت بر اين دارد که علي رغم وجود واکنش متقاطع اين آنتي بادي با باکتري هاي روده اي پيشنهاد مي شود به عنوان منبع ايمني غيرفعال در بيماري ايجاد شده توسط اين عامل بيماري زا مورد بررسي قرار گيرد.

كليد واژه: ايمونوگلوبولين Y، سالمونلا، الايزا، تخم مرغ


کد مطلب: 10459

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdci35az.t1auw2bcct.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net