بررسي نقش خدمات كارشناسي و آموزش هاي ترويج بر توليد واحدهاي پرورش مرغ گوشتي شهرستان گرگان

2 آذر 1393 ساعت 17:12

علي دريجاني، احمدرضا يزداني، نسيم الازمني


تجزيه و تحليل كمي توليد از طريق بررسي مقدار مصرف نهاده ها، همواره از اصول اصلي سياست هاي كشاورزي به شمار مي رود كه افزايش توليد را از طريق استفاده بهينه از منابع دنبال مي نمايد. پژوهش حاضر به بررسي نقش خدمات كارشناسي و آموزش هاي ترويج بر برخي شاخص هاي توليد واحدهاي پرورش مرغ گوشتي شهرستان گرگان پرداخته است. آمار و اطلاعات مقطعي و پيمايشي مورد نياز در بهار سال 2009 از طريق مصاحبه و تكميل 71 پرسشنامه محقق ساخت از مرغ داران شهرستان گرگان به صورت نمونه گيري تصادفي جمع آوري گرديد. سپس با توجه به نظر كارشناسان، سطح مكانيزاسيون هر يك از واحدهاي پرورش مرغ گوشتي تعيين و در دو سطح مكانيزه و نيمه مكانيزه گروه بندي شد. همچنين مؤلفه هاي كارايي فني، ضريب تبديل، ظرفيت، درصدتلفات و سويه بين گروهها مقايسه و تحليل گرديد. بر اساس نتايج، به منظور بهبود شاخص هاي توليد واحدهاي پرورش مرغ گوشتي مكانيزه و نيمه مكانيزه مي توان از طريق ارتقاء دانش فني، شكاف موجود را كاهش داد. در پايان با توجه به يافته هاي پژوهش، پيشنهادهايي به سياست گزاران و برنامه ريزان اين عرصه ارائه گرديد.

کليدواژگان: واحدهاي پرورش مرغ، آموزش، ترويج، كارشناس، گرگان


کد مطلب: 9512

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdci.za3ct1awrbc2t.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net