اثر عصاره آبي بادرنجبويه (Melissa officinalis) بر پاسخ ايمني و عملكرد جوجه هاي گوشتي

3 خرداد 1395 ساعت 14:33

فائزه عبدي نژاد، مهرداد محمدي


چکيده:
اثر افزودن عصاره آبي بادرنجبويه در آب آشاميدني بر پاسخ ايمني و عملكرد با استفاده از 200 قطعه جوجه گوشتي سويه راس 308، در قالب طرح كاملاً تصادفي با پنج تيمار، چهار تكرار و 10 پرنده در هر تكرار بررسي شد. مقادير صفر (شاهد)، 5/0، 1، 5/1 و 2 ميلي ليتر در ليتر، عصاره آبي بادرنجبويه به آب آشاميدني اضافه شد و به مدت 42 روز در اختيار گروه هاي آزمايشي قرار گرفت. پاسخ ايمني هومورال در جوجه ها، با تزريق 1/0 ميلي ليتر محلول 25درصد گلبول قرمز گوسفند (SRBC) در روزهاي 8 و 22 دوره پرورش و اندازه گيري آنتي بادي بر عليه آن در روزهاي 21، 28، 35 و 42 بررسي شد. در روز 16 پرورش ايمني سلولي با تزريق فيتوهماگلوتينين به داخل پوست بال، ارزيابي شد. ميانگين مصرف خوراك روزانه و افزايش وزن روزانه تحت تاثير سطوح گوناگون عصاره آبي بادرنجبويه قرار نگرفت. پرندگاني كه مقادير 5/1 و 2 ميلي ليتر عصاره در در هر ليتر آب آشاميدني دريافت كردند، ضريب تبديل كمتري در دوره رشد و كل دوره داشتند (05/0P<). عيار آنتي بادي تام عليه SRBC، در روزهاي 28، 35 و 42 پرورش، در پرندگاني كه در آب آشاميدني خود عصاره بادرنجوبه دريافت كردند، بالاتر از پرندگان شاهد بود (05/0P<). در روز 28 پرورش، عيار IgG در پرندگاني كه عصاره بادرنجبوبه دريافت كردند، بالاتر از پرندگان شاهد بود (05/0P<). در روزهاي 28 و 35 پرورش، عيار IgM در پرندگاني كه مقادير 1، 5/1 و 2 ميلي ليتر عصاره بادرنجبويه دريافت كردند، بيشتر بود (05/0P<). نتايج حاصل نشان داد كه افزودن عصاره آبي بادرنجبويه به ميزان 5/1 ميلي ليتر در ليتر آب آشاميدني جوجه هاي گوشتي، ضمن كاهش ضريب تبديل، موجب بهبود فعاليت سيستم ايمني هومورال مي شود.

کليدواژگان:
بادرنجبويه، جوجه گوشتي، سيستم ايمني، عملكرد، نعناعيان


کد مطلب: 10692

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdchi-nz.23nvwdftt2.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net