كاربرد پوشش هاي فعال خوراكي بر پايه كربوكسي متيل سلولز حاوي اسيد اولئيك و تركيبات ضد ميكروبي براي بهبود كيفيت و افزايش ماندگاري تخم مرغ

22 ارديبهشت 1392 ساعت 8:39

شهرام محمدي ، بابك قنبرزاده ، محمود صوتي ، شيوا قياسي فر ، سيد حسين جلالي


در طي دوره نگهداري تخم مرغ، به دليل خروج دي اكسيدكربن و بخار آب از طريق منافذ موجود در پوسته، تغييرات نامطلوبي در آن ايجاد مي گردد. يكي از روش هاي عملي براي كاهش و جلوگيري از اين تغييرات، پوشش دهي تخم مرغ با استفاده از پوشش هاي پليمري مي باشد. در اين مطالعه، محلول هاي پوشش دهنده بر پايه كربوكسي متيل سلولز (CMC) و گليسرول، به صورت ساده و يا حاوي اسيد اولئيك (1 و 2 درصد حجمي-حجمي) و مواد ضد ميكروبي (شامل ناتامايسين، بوتيل هيدروكسي آنيزول و سوربات پتاسيم)، تهيه گرديد و تاثير آن ها بر ويژگي هاي فيزيكوشيميايي تخم مرغ تازه (شامل درصد كاهش وزن، تغييراتpH ، انديس ها و انديس زرده) در طول 5 هفته نگهداري در دماي 25 درجه سانتي گراد، مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه پوشش دهي با بيوپليمر CMC، تاثير شاياني بر حفظ كيفيت تخم مرغ داشته و ماندگاري را حدود يك تا سه هفته، بسته به نوع پوشش، افزايش مي دهد. همچنين بررسي نتايج نشان داد كه افزودن اسيد اولئيك به محلول پوشش دهنده بر پايه CMC، تاثير معني دار مثبتي (05/0P)


کليدواژگان: پوشش دهي، كربوكسي متيل سلولز، تخم مرغ


کد مطلب: 7973

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdch.qnqt23nwxftd2.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net