مطالعه اولتراسونوگرافي ساختارهاي طبيعي دستگاه توليد مثل در مرغهاي تخمگذار

14 مرداد 1392 ساعت 8:26

دكتر منوچهر عالي مهر ، دكتر فرهاد فرخي اردبيلي ، دكتر يلدا احمدي


هدف: کاربرد سونوگرافي در مطالعه ساختارهاي طبيعي دستگاه توليد مثل مرغهاي تخمگذار و مقايسه سه رهيافت سونوگرافي ايستاده، خوابيده به پشت و خوابيده به پهلو.
طرح: مطالعه مشاهده اي.
حيوانات: هفده قطعه مرغ تخمگذار نژادهاي لاين با سن 56 هفته.
روش: از هر پرنده در سه رهيافت ايستاده (st)، خوابيده به پهلو (Lt) و خوابيده به پشت (Do) سونوگرافي به عمل آمد. قطر زرده با آلبومين، ضخامت آلبومين، تعداد زرده، تعدادفوليکول وابعاد تخم مرغ داراي پوسته ثبت گرديد.
تجزيه و تحليل آماري، آناليز واريانس يکطرفه وضريب هم بستگي پيرسون.
نتايج: موارد قابل مشاهده و اندازه گيري شامل: فوليکول، زرده، زرده با آلبومين، آلبومين و تخم مرغ با پوسته بودند. در سه رهيافت مورد مطالعه اختلاف معني داري در اندازه گيري ساختارهاي فوق مشاهده نگرديد.(p>0.05) ميانگين تعداد فوليکول و زرده به ترتيب 0.89± 3.12 و 0.51 ±2.68 و ميانگين قطر زرده آلبومين دار و ضخامت آلبومين به ترتيب 0.15 ±4.45 سانتيمتر و 0.04 ±0.29 ميليمتر بودند. ضريب همبستگي بين قطر کوچک و بزرگ تخم مرغ اسکن شده و تخم مرغ توليد شده در رهيافت ايستاده به ترتيب 0.583 و r=0.480، رهيافت خوابيده به پهلو به ترتيب 0.456 و r=0.589 و در رهيافت خوابيده به پشت به ترتيب 0.522 وr=0.605 بود.
نتيجه گيري: با توجه به اينکه اختلاف معني داري در اندازه گيري ساختارهاي مورد مطالعه در بين سه رهيافت مشاهده نگرديد. از آنجايي که پرنده ها در وضعيت ايستاده راحت و آرامتر بودن و تخمدان، زرده و اويدوکت در اين وضعيت در حالت و شکل طبيعي خود قراردارند. لذا اين روش نسبت به وضعيتهاي خوابيده ارجح مي باشد. با در نظرگرفتن نتايج حاصله مي توان اظهارنمود که تصويربرداري اولتراسونيک روشي کارآمد براي مطالعه ساختارهاي طبيعي دستگاه توليد مثل در مرغهاي تخمگذار مي باشد. 

کليدواژگان: سونوگرافي ، دستگاه توليد مثل ، مرغ تخمگذار


کد مطلب: 8387

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdch.6n6t23nxqftd2.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net