بررسي اثرات سطوح مختلف تفاله چغندرقند و مولتي آنزيم کمبو بر عملکرد، فراسنجه هاي خون و صفات کيفي تخم مرغ و در مرغ هاي تخم گذار

4 آذر 1394 ساعت 21:03

نوبخت علي, حامدي اوغولبيك علي اشرف


اين آزمايش جهت بررسي اثرات استفاده از سطوح مختلف تفاله چغندرقند و مولتي آنزيم کمبو در جيره مرغ هاي تخم گذار تجاري بر عملکرد، صفات کيفي تخم مرغ و فراسنجه هاي بيوشيميايي و سلول هاي خون انجام گرفت. اين آزمايش با 384 قطعه مرغ تخم گذار سويه هاي- لاين (W36)، در قالب طرح کاملا تصادفي با آرايش فاکتوريل (4×2) با چهار سطح تفاله چغندرقند (صفر، 2، 4 و 6 درصد) و دو سطح مولتي آنزيم کمبو (صفر و 0.05 درصد) در 8 تيمار، 4 تکرار و 12 قطعه مرغ در هر تکرار، به مدت 12 هفته (از سن 35 تا 46 هفتگي) انجام گرفت. استفاده از تفاله چغندرقند و مولتي آنزيم کمبو به طورمعني داري عملکرد تخم گذاري و صفات کيفي تخم مرغ مرغ هاي تخم گذار را تحت تاثير قرار داد (P<0.05). تيمار 4 درصد تفاله چغندرقند بيشترين عملکرد تخم گذاري، بهترين ضريب تبديل غذايي و کمترين هزينه خوراک به ازاي هر کيلوگرم تخم مرغ توليدي را به خود اختصاص داد. استفاده از 0.05 درصد مولتي آنزيم کمبو نيز باعث افزايش عملکرد تخم گذاري، بهبود ضريب تبديل غذايي و کاهش هزينه خوراک به ازاي هر کيلوگرم تخم مرغ توليدي گرديد. در اثرات متقابل سطوح مختلف تفاله چغندرقند و مولتي آنزيم کمبو بيشترين عملکرد تخم گذاري، بهترين ضريب تبديل غذايي و کمترين هزينه خوراک به ازاي هر کيلوگرم تخم مرغ توليدي با استفاده از 4 درصد تفاله چغندرقند و 0.05 درصد مولتي آنزيم کمبو مشاهده شد. استفاده از 4 درصد تفاله چغندرقند در مقايسه با ساير سطوح آن موجب افزايش شاخص رنگ زرده، واحد هاو، وزن پوسته، سفيده و زرده و کاهش ضخامت پوسته تخم مرغ شد. در اثرات مقابل تفاله چغندرقند و مولتي آنزيم کمبو بهترين صفات کيفي تخم مرغ با جيره حاوي 4 درصد تفاله چغندرقند و 0.05 درصد مولتي آنزيم کمبو مشاهده گرديد. استفاده از مولتي آنزيم کمبو اثرات معني داري بر صفات کيفي تخم مرغ نداشت (P>0.05). سطوح مختلف تفاله چغندرقند و مولتي آنزيم کمبو بر فراسنجه هاي بيوشيميايي و سلول هاي خون تاثير معني داري نداشت (P>0.05). نتايج حاصل از اين آزمايش نشان داد که استفاده از 4 درصد تفاله چغندرقند به همراه 0.05 درصد مولتي آنزيم کمبو در جيره مرغ هاي تخم گذار موجب بهبود عملکرد، صفات کيفي تخم مرغ و کاهش هزينه توليد گرديد.

كليد واژه: تفاله چغندرقند، صفات کيفي تخم مرغ، عملکرد، مرغ تخم گذار، مولتي آنزيم


کد مطلب: 10187

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdcguq9q.ak9z74prra.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net