5. اثرات متیل فنیدیت بر روی غدد فوق کلیوی و اندامهای لنفاوی; نتایج بررسی های هیستوشیمیایی، هیستو متریک و هیستوپاتولوژیک

مجله تحقیقات دامپزشکی ایران , 10 دی 1396 ساعت 8:25

سیمین فاضلی پور1; مریم کیایی2; فرهاد ادهمی مقدم3; زهرا طوطیان4; محمد تقی شیبانی5; محمد رضا قرهچه6
1گروه آناتومی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد غلوم پزشکی تهران
2داروساز، دانشگاه آزاد اسلامی تهران-ایران
3گروه چشم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم پزشکی تهران
4گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
5گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
6دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم پزشکی تهران


زمینه مطالعه: استفاده گسترده از متیل فنیدیت و اثرات تضعیف کننده ایمنی آن بر روی اندامهای مختلف، اهمیت مطالعات میکروسکوپیک در این رابطه را ضروری می سازد. هدف: تعیین اثرات متیل فنیدیت بر روی غدد فوق کلیوی و اندامهای لنفاوی در موش می باشد. روش کار: 30 سر موش نر بالغ از نژاد Balb/C تهیه و به یک گروه شاهد و دو گروه تجربی تقسیم گردیدند. گروه شاهد تنها آب آشامیدنی و به گروه های تجربی متیل فنیدیت هیدروکلوراید به میزان ترتیبی 2 و 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن روزانه بمدت چهل روز خورانده شد. سپس حیوانات را بیهوش و از قلب آنها نمونه های خون تهیه گردید. طحال، تیموس، عقده های لنفاوی و غدد فوق کلیوی برای مطالعه میکروسکوپی بروش هماتوکسیلین و ائوزین جدا گردیدند. نمونه های طحال برای شمارش پلاسما سل ها و رنگ آمیزی label antibody CD138* مورد استفاده قرار گرفتند. داده ها به روش آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و p Keywords [Persian] غدد فوق کلیوی، هیستوپاتولوژی، اندامهای لنفاوی، متیل فنیدیت، مورفومتری


کد مطلب: 12031

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdcgqz9q.ak9xw4prra.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net