اثر زمان جايگزيني چربي اشباع با غيراشباع جيره بر عملكرد جوجه هاي گوشتي

15 ارديبهشت 1392 ساعت 14:59

منصور احمدي، يحيي محمدي


اين آزمايش براي بررسي اثر زمان جايگزيني چربي اشباع با غير اشباع جيره بر عملكرد جوجه هاي گوشتي انجام شد. براي اين منظور از 700 قطعه جوجه گوشتي ماده يكروزه ( سويه راس 308 ) در قالب طرح كاملاً تصادفي با 7 تيمار، 5 تكرار و20 قطعه جوجه در هر تكرار استفاده شد. جوجهها به مدت 6 هفته با جيرههاي حاوي 5 درصد چربي و سطوح انرژي و پروتئين يكسان در دوره آغازين (1 تا 21 روزگي) و رشد (22 تا 42 روزگي) تغذيه شدند. در اين آزمايش روغن آفتابگردان به صورت هفتگي جايگزين پيه شد به طوري كه جيره 1 در كل 6 هفته آزمايش حاوي پيه، جيره2 در 5 هفته اول حاوي پيه و در يك هفته آخر حاوي روغن آفتابگردان جيره3 در 4 هفته اول حاوي پيه و در دو هفته آخر حاوي روغن آفتابگردان، جيره4 در 3 هفته اول حاوي پيه و در سه هفته آخر حاوي روغن آفتابگردان، جيره 5 در 2 هفته اول حاوي پيه و در چهار هفته آخر حاوي روغن آفتابگردان، جيره6 در هفته اول حاوي پيه و در پنج هفته آخر حاوي روغن آفتابگردان و جيره7 در كل آزمايش حاوي روغن آفتابگردان بود. نتايج نشان داد كه جيره هاي آزمايشي در دوره آغازين برافزايش وزن زنده تاثير معني داري نداشتند(05/0P). بيشترين مصرف خوراك در دوره آغازين و كل دوره در جوجه هاي تغذيه شده با جيره داراي پيه ديده شد(05/0 >P). با افزايش زمان جايگزيني پيه با روغن آفتابگردان، مصرف خوراك در دوره آغازين و كل دوره پرورش كاهش يافت (05/0 >P) اما بر مصرف خوراك در دوره رشد اثر نداشت(05/0 P). بالاترين نقطه ذوب چربي محوطه بطني در جوجه هاي تغذيه شده با جيره يك و پايين ترين آن در جيره هاي 5، 6 و 7 ديده شد(05/0 >P).


کليدواژگان: منبع چربي، چربي محوطه بطني، جوجه گوشتي


کد مطلب: 7954

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdcg.n9urak9ytpr4a.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net