ژنوتایپینگ ویروس های برونشیت عفونی جدا شده از جوجه های گوشتی مزارع ایران طی سال 94-95

مجله تحقیقات دامپزشکی ایران , 5 فروردين 1397 ساعت 13:22

فاطمه غلامی1; وحید کریمی1; آرش قلیانچی لنگرودی2; مسعود هاشم زاده3; مهدی وصفی مرندی1
1گروه بهداشت و بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران
2گروه میکروب شناسی و ایمنی شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران
3گروه تحقیقات و تولید واکسن های ویروسی طیور، موسسه واکسن و سرم سازی رازی، کرج، ایران


خلاصه مقاله زمینه مطالعه: بیماری برونشیت عفونی طیور به عنوان یک بیماری مهم ویروسی در سراسر جهان در نظر گرفته می شود. ژنوتایپینگ بر اساس تحت واحد S1 ژن پروتئین Spike عامل بیماری ، ویروس بیماری برونشیت عفونی، میتواند در طبقه بندی جدایه ها مورد استفاده قرار بگیرد. هدف : این بررسی جهت شناسایی ژنوتیپ های در حال چرخش ویروس برونشیت عفونی و تعیین میان شیوع آن انجام گرفت. روش کار: در این بررسی 100 نمونه نای از جوجه های گوشتی مشکوک به ویروس برونشیت عفونی در سال94-95 جمع آوری گردید. روش Nested PCRو متعاقب آن سکانس ژن S1 جهت تعیین ژنوتیپ جدایه های شناسایی شده اعمال شد. نتایج: در این بررسی، 45 جدایه شناسایی گردید که بر اساس تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی در چهار ژنوتیپ مجزا دسته بندی گردید(واریانت 2 [IS/1494/06]، 91/4، QX و ماساچوست). میزان شیوع واریانت 2، 91/4، QX و ماساچوست به ترتیب% 67/66، % 45/24، % 44/4 و % 44/4بود. نتیجه گیری نهایی: این بررسی اپیدمیولوژی ژنوتیپ های ویروس برونشیت عفونی و دیدی از تکامل این ویروس را نشان می دهد. همچنین روشن گردید که شیوع ژنوتیپ های ویروس برونشیت عفونی در یک منطقه دائما در حال تغییر می باشد. کلمات کلیدی: تعیین ژنوتیپ، ویروس برونشیت عفونی، واکنش زنجیرهای پلیمراز آشیانهای، شیوع، توالی یابی


کد مطلب: 12481

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdcfyjdy.w6d0cagiiw.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net