فراواني و توزيع بدني جرب قرمز طيور در مرغان تخمگذار استان مركزي

2 مرداد 1392 ساعت 9:20

محمد يخچالي ، سهراب رسولي ، احسان البرزي


مطالعه حاضر به منظور تعيين فراواني و توزيع بدني جرب قرمز در طيور تخمگذار مرغداري هاي صنعتي اراك انجام شد. تعداد 1400 مرغ تخمگذار به صورت تصادفي از ژانويه تا ژوئن 2008 نمونه برداري گرديدند. در مجموع 26 (86/92%) مرغداري آلوده به درمانيسوس گالينه (3/39%) بودند. بيشترين ميزان شيوع آلودگي در فصل بهار بود كه با شرايط آب و هوايي منطقه ارتباط مستقيم داشت. بيشترين محل تجمع جرب ها به صورت معني داري كلواك (7/52%) بود و بيشترين آلودگي توام عضوي در سينه-بال (9/10%) و سينه-كلواك (9/10%) بود. نتايج تحقيق بيانگر پايين بودن شيوع آلودگي و امكان تاثير توزيع بدني جرب بر ميزان تخمگذاري بود.


کليدواژگان: شيوع، درمانيسوس گالينه، مرغ تخمگذار، اراك


کد مطلب: 8330

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdcf.mdciw6dmxgiaw.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net