مقایسه حساسیت دو روش RT-PCR و RRT-PCR برای تشخیص ویروس بیماری نیوکاسل در طیور

3 بهمن 1394 ساعت 15:29

سمیه ستاری , شیدا ورکوهی , محمد حسین بنابازی, میثم طباطبایی پژوه


زمینه مطالعه: بیماری نیوکاسل یکی از مخرب ترین بیماریهای ویروسی طیور در سرتاسر جهان است. هدف: با توجه به اینکه روش‌های سنتی قابلیت محدودی در کنترل این بیماری دارند، انجام این مطالعه به منظور استفاده از تکنولوژی‌های نوین برای تشخیص به موقع بیماری جهت کاهش خسارت پیش روی صنعت طیور می‌باشد. روش کار: استخراج RNA با استفاده از کیت RNease mini و بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده انجام شد. RNA استخراج شده با 109×23/68 رونوشت اولیه به صورت سری رقت‌های µL‌100، برای انجام واکنش RT-PCRو RRT-PCR تهیه شد. واکنش RT-PCR با استفاده از کیت RNease mini و واکنش RRT-PCR با استفاده از کیت تجاری (شرکت Genekam Biotechnology ،آلمان) انجام شد. نتایج: برای روش RRT-PCR تا سری رقت تهیه شده 34-10 تکثیر صورت گرفت و برای روش RT-PCR تا سری رقت تهیه شده 20- 10 بر روی ژل آگارز 5/1٪ باند مشاهده شد. براساس نتایج مشاهده شده روش RRT-PCR قادر به تشخیص 34-10×1رونوشت و روش RT-PCR قادر به تشخیص 20-10×1 رونوشت از نمونه اولیه است. نتیجه‌گیری‌نهایی: حساسیت روش RRT-PCR تقریباً دو برابر روش RT-PCR است و در مقایسه با روش RT-PCR، قادر به تشخیص ویروس بیماریزای نیوکاسل در نمونه‌های آلوده‌ای با 10000 برابر رونوشت کمتر از RNA ویروسی می‌باشد.

کلیدواژگان
ویروس بیماری نیوکاسل؛ تشخیص؛ RRT-PCR؛ RT-PCR؛ حساسیت


کد مطلب: 10356

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdcepx8z.jh87ni9bbj.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net