نوبخت علي,اقدم شهريار حبيب

اثرهاي سطوح مختلف مخمر نانوايي بر عملکرد و صفات تخم مرغ در مرغ هاي تخم گذار

19 فروردين 1391 ساعت 16:36


اين آزمايش جهت بررسي اثرهاي سطوح مختلف مخمر نانوايي (ساکارومايسيس سرويسيه) بر عملکرد و صفات تخم مرغ در مرغ هاي تخم گذار انجام گرفت. آزمايش در قالب طرح کاملا تصادفي با تعداد 144 قطعه مرغ تخم گذار سويه هاي – لاين ((W-36 از سن 45 تا 55 هفتگي در 4 تيمار و 3 تکرار (با تعداد 12 قطعه مرغ در هر تکرار) شامل جيره غذايي بدون استفاده از مخمر نانوايي (شاهد) و جيره هاي غذايي حاوي 0.2، 0.4 و 0.6 درصد مخمر نانوايي انجام شد. نتايج نشان دادند استفاده از سطوح مختلف مخمر نانوايي تاثير معني داري بر عملکرد مرغ هاي تخم گذار دارد (P<0.05). به طوري که استفاده از 6 کيلوگرم در تن از اين مخمر سبب کاهش معني دار متوسط خوراک مصرفي روزانه (110 گرم در روز) گرديد. در حالي که استفاده از آن تا سطح 4 کيلوگرم در تن تاثير معني داري بر خوراک مصرفي نداشت. تفاوت معني داري در خصوص صفات تخم مرغ در بين تيمارهاي مختلف آزمايشي مشاهده نشد.


کد مطلب: 5837

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdce.x8nbjh8vf9bij.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net