ارزيابي تأثير آنزيم فيتاز بر كيفيت تخم مرغ

13 شهريور 1389 ساعت 1:31

در يك آزمايش از سن 30 تا 42 هفتگي با استفاده از 450 قطعه مرغ تخم گذار هايلاين 36-W تأثير اضافه نمودن آنزيم فيتاز بر كيفيت تخم مرغ با استفاده از سطوح مختلف آنزيم بررسي شد.


 اين آزمايش در قالب يك طرح كاملاً تصادفي انجام گرفت. بدين منظور چهار سطح آنزيم فيتاز( 0 و 200 و 400 و 600 واحد به ازاي هر كيلوگرم جيره) به جيره هاي حاوي سطوح يكسان انژري و پروتئين و در دو سطح فسفر غيرفيتات بالا و پايين و بر دو پايه ذرت و گندم – جو اضافه شدند. سطح آنزيم تأثير معني داري بر تعداد تخم مرغ شكسته، قدرت شكنندگي و وزن تخم مرغ داشت. ولي تأثير معني داري بر شاخص زرده ها و يونيت، شاخص شكل ظاهري، ضخامت پوسته، وزن مخصوص و درصد توليد نداشت. بيشترين پاسخ مرغان تخم گذار به اضافه كردن آنزيم فيتاز به جيره، در طيوري بود كه با سطح فسفر غير فيتات پايين و در جيره بر پايه ذرت با 200 واحد و در جيره بر پايه گندم – جو با 400 واحد آنزيم صورت گرفت.
بطور كلي نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه مصرف 200 تا 400 واحد آنزيم فيتاز در جيره حاوي فسفر غيرفيتاتي پايين (كمتر از NRC ) مي تواند علاوه بر افزايش قابليت دسترسي فسفر و كلسيم، باعث بهبود كيفيت ظاهري تخم مرغ شود.


کد مطلب: 2128

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdce.w8wbjh8zv9bij.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net