تعيين انرژي قابل سوخت و ساز ظاهري گلوتن گندم به روش نشانگر و جمع آوري كل فضولات با استفاده از سطوح مختلف جايگزيني آن در جير ه عملي در جوجه هاي

28 خرداد 1394 ساعت 11:33

عباسعلي قيصري ، فرزاد صفايي منش ، مجيد طغياني


اين تحقيق جهت تعيين انرژي قابل سوخت و ساز ظاهري و حقيقي گلوتن گندم در قالب دو آزمايش با استفاده از جوجه خروس هاي گوشتي (سويه راس 308) 35 روزه در يك طرح كاملاً تصادفي انجام گرفت. در آزمايش اول به منظور تعيين انرژي قابل سوخت و ساز ظاهري (AME) و ظاهري تصحيح شده براي ابقاي نيتروژن صفر (AMEn) گلوتن گندم با استفاده از سطوح مختلف جايگزيني آن در جيره عملي و بكار گيري روش هاي جمع آوري كل فضولات و نشانگر از يك جيره پايه و 3 جيره آزمايشي استفاده شد. جيره پايه براساس ذرت-سويا بود و درجيرهاي آزمايشي نيز سطوح 5، 10 و 15 درصد گلوتن گندم جايگزين بخش سويا و ذرت جيره پايه شدند. در آزمايش دوم نيز انرژي قابل سوخت و ساز حقيقي (TME) گلوتن گندم به روش تغذيه اجباري سيبالد بوسيله 18 قطعه جوجه خروس گوشتي 48 روزه تعيين گرديد. بر اساس نتايج آزمايش اول سطح جايگزيني گلوتن در جيره پايه اثر معني دار بر ميزان AME و AMEn تعين شده آن داشت (05/ 0>P)، بطوريكه بيشترين ميانگين AME و AMEnتعيين شده مربوط به بالاترين سطح (15 درصد) در مقايسه با پايين ترين سطح جايگزيني (5 درصد) بود. مقدارTME و TMEn گلوتن گندم براي جوجه هاي گوشتي نيز در آزمايش دوم به ترتيب 4912 و 4134 كيلوكالري در كيلوگرم بدست آمد. بطور كلي نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه در روش جايگزيني جيره عملي با بكار بردن سطح 15 درصد جايگزيني مي توان تخمين دقيق تري از AME و AMEn گلوتن گندم در جوجه هاي گوشتي بدست آورد.

کليدواژگان: گلوتن گندم، جوجه گوشتي، انرژي قابل سوخت و ساز ظاهري، انرژي قابل سوخت و ساز حقيقي


کد مطلب: 9860

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdce.p8objh8v79bij.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net