بررسي عملكرد جوجه هاي گوشتي در شرايط محدوديت غذايي با و بدون مكمل پروبيوتيك

29 مهر 1391 ساعت 8:22

ماشاالله رحيمي رتكي ، بهروز دستار ، صفر محسني ، مرتضي خميري


اين آزمايش به منظور بررسي تاثير استفاده از پروبيوتيك و محدوديت غذايي بر پاسخ عملكرد جوجه هاي گوشتي انجام شد. براي اين منظور 336 قطعه جوجه خروس گوشتي سويه تجاري راس 308 مورد استفاده قرار گرفت. جوجه ها پس از ورود به سالن در 6 گروه آزمايشي قرار داده شدند. به هر تيمار آزمايشي 4 تكرار اختصاص يافت و هر تكرار شامل 14 قطعه جوجه گوشتي بود. گروه هاي اول و دوم به ترتيب به عنوان تيمار شاهد بدون پروبيوتيك و تيمار شاهد با پروبيوتيك بودند كه در اين پرندگان محدوديت غذايي اعمال نشد. چهار گروه آزمايشي ديگر جيره هايي مشابه با تيمارهاي شاهد دريافت كردند، اما در سن 7 تا 35 روزگي به مدت 4 و يا 8 ساعت تحت محدوديت غذايي قرار گرفتند. داده هاي آزمايش در قالب طرح كاملاً تصادفي با آرايش فاكتوريل 3×2 شامل دو سطح پروبيوتيك (با و بدون پروبيوتيك) و 3 سطح محدوديت غذايي (تغذيه آزاد، 4 ساعت و 8 ساعت محدوديت غذايي) تجزيه آماري شدند. نتايج آزمايش نشان داد جوجه هاي گوشتي تحت تاثير محدوديت غذايي در دوره آغازين بطور معني-داري مصرف خوراك و اضافه وزن كمتري در مقايسه با گروه تغذيه آزاد داشتند. مصرف خوراك جوجه هاي گوشتي در كل دوره آزمايش در تيمارهاي مختلف تفاوت معني داري با يكديگر نداشت. در گروه بدون پروبيوتيك محدوديت غذايي به مدت 8 ساعت باعث كاهش اضافه وزن و وزن لاشه قابل طبخ نسبت به گروه شاهد شد. اما در گروه حاوي پروبيوتيك اضافه وزن و وزن لاشه قابل طبخ مشابه با گروه تغذيه آزاد بود. نتايج حاصل از اين آزمايش نشان مي دهد كه در صورت اعمال محدوديت غذايي شديد استفاده از پروبيوتيك باعث بهبود عملكرد جوجه هاي گوشتي مي شود.


کليدواژگان: محدوديت غذايي; پروبيوتيك; تركيب لاشه; جوجه گوشتي


کد مطلب: 6971

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdce.f8pbjh8oz9bij.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net