اثرات اسانس ميخك بر عملكرد رشد، خصوصيات لاشه و سيستم ايمني در جوجه هاي گوشتي

13 خرداد 1393 ساعت 14:23

زاهد محمدي، شكوفه غضنفري، مسعود اديب مرادي


در اين تحقيق تعداد 200 قطعه جوجه ي يك روزه (راس 308) در قالب طرح كاملا تصادفي با 5 تيمار، 4 تكرار و 10 جوجه در هر تكرار مورد آزمايش قرار گرفت. تيمارهاي آزمايشي شامل شاهد (جيره پايه)، سطوح مختلف اسانس ميخك (mg/kg 100، 300 و 500 + جيره پايه) و mg/kg 600 آنتي بيوتيك فلاووفسفوليپول + جيره پايه بودند. نتايج نشان داد كه با افزايش سطح اسانس ميخك، مصرف خوراك كاهش يافت، به طوريكه كمترين و بيشترين مصرف خوراك به ترتيب در سطح mg/kg 500 اسانس ميخك و تيمار آنتي بيوتيك مشاهده شد (05/0>P). همچنين، بيشترين افزايش وزن در تيمار آنتي بيوتيك و سطح mg/kg 300 اسانس ميخك و كمترين افزايش وزن در تيمار شاهد و سطح mg/kg 500اسانس ميخك مشاهده شد (01/0>P). بهترين و بدترين ضريب تبديل خوراك به ترتيب در سطحmg/kg 300 اسانس ميخك و تيمار شاهد مشاهده شد(001/0>P). وزن نسبي لاشه و ران جوجه ها در تيمارهاي اسانس ميخك و آنتي بيوتيك در مقايسه با گروه شاهد افزايش يافت (01/0>P). وزن نسبي دستگاه گوارش و بورس فابريسيوس جوجه ها در تيمارهاي
اسانس ميخك و آنتي بيوتيك نسبت به تيمار شاهد كاهش معني داري را نشان داد (05/0>P). هيچ كدام از فراسنجه هاي سلول هاي سفيد، سلول هاي قرمز، هتروفيل، لنفوسيت، هماتوكريت، هموگلوبين و تيتر آنتي بادي تحت تاثير تيمارهاي آزمايشي قرار نگرفت. در اين آزمايش بهترين عملكرد در سطح mg/kg 300 اسانس ميخك مشاهده شد.

کليدواژگان: اسانس ميخك، جوجه گوشتي، عملكرد رشد، سيستم ايمني، خصوصيات لاشه


کد مطلب: 9248

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdce.e8objh8wv9bij.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net