مقايسه اثرات استفاده از كنگرفرنگي (Cynara scoolymus L.) و ويتامين E بر عملكرد، وزن اندام هاي داخلي و ميزان تيتر آنتي بادي عليه واكسن نيوكاسل در جوجه ها

25 خرداد 1394 ساعت 20:56

محبوبه تاج الديني ، فيروز صمدي ، سيدرضا هاشمي ، سعيد حسني ، عظيم قاسم نژاد


اين آزمايش به منظور بررسي اثرات گياه كنگرفرنگي (Cynara scoolymus L.)، بر عملكرد و عيار آنتي بادي عليه نيوكاسل جوجه هاي گوشتي انجام شد. تعداد 300 قطعه جوجه يك روزه از سويه راس 308 در قالب طرح كاملاً تصادفي براي مدت 42 روز بر روي بستر پرورش يافتند. يك جيره پايه براي هر يك از دوره هاي آغازين (صفر تا 21 روزگي) و پاياني (21 تا 42 روزگي) با مقادير 1/5% و 3% پودر كنگرفرنگي و 300 ميلي گرم ويتامين E در هر كيلوگرم خوراك مكمل شدند. بنابراين 4 تيمار آزمايشي با 5 تكرار متشكل از 15 قطعه جوجه گوشتي (به صورت مخلوط جنسي) وجود داشت. داده هاي عملكرد به صورت هفتگي و تيتر آنتي بادي عليه نيوكاسل در روزهاي 28 و 42 و وزن اندام هاي داخلي در پايان دوره آزمايش اندازه گيري شدند. از نظر تركيب هاي موثره برگ كنگرفرنگي، ميزان فلاونوئيد، فنل كل و آنتي اكسيدان ها به ترتيب 1/614 ، 2/387 و 6/92 برآورد شد. نتايج آزمايش نشان داد كه پودر كنگرفرنگي تاثير معني داري بر افزايش وزن، ضريب تبديل غذايي و مصرف خوراك جوجه هاي گوشتي ندارد (p<0.05).افزودن كنگرفرنگي، باعث اختلاف معني دار تيتر آنتي بادي عليه ويروس نيوكاسل در 42 روزگي گرديد و بيشترين تيتر آنتي بادي مربوط به پرندگاني بود كه با تيمار 1/5% كنگرفرنگي تغذيه شده بودند(p<0.05). از نظر وزن اندام هاي داخلي، بجز وزن پانكراس، اختلاف معني داري بين تيمارها مشاهده نشد. با توجه به نتايج اين آزمايش پيشنهاد مي شود كه كنگرفرنگي مي تواند به عنوان يك افزودني غذايي در بهبود تيتر آنتي بادي عليه نيوكاسل و تقويت سيستم ايمني در جوجه هاي گوشتي مورد توجه قرار گيرد.

کليدواژگان: كنگرفرنگي (Cynara scoolymus L.)؛ عملكرد؛ تيتر آنتي بادي؛ جوجه گوشتي


کد مطلب: 9842

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdce.e8objh8vw9bij.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net