بررسي اثر جلبك هاي دريايي بر ميزان كلسترول تخم مرغ

17 شهريور 1389 ساعت 2:03

براي کاستن کلسترول تخم مرغ از دو نوع جلبکهاي دريايي سارگاسم Sargassum glaucescens و نيزيميدين Nizimuddinia zanardinii استفاده شد.


براي کاستن کلسترول تخم مرغ از دو نوع جلبکهاي دريايي سارگاسم Sargassum glaucescens و نيزيميدين Nizimuddinia zanardinii استفاده شد. در اين تحقيق از دو نوع جلبک و به نسبتهاي 1%، 2.5% و 5% به صورت جايگزين غذاي معمول مرغداري استفاده گرديد. در طي دوره اي 18 روزه اثر جلبک هاي فوق بر ميزان کلسترول خون مرغ و تخم مرغ و ساير فاکتورهايي از قبيل HDl, LDL بررسي شد. همچنين راندمان توليد تخم در اثر جلبک ها بررسي گرديد . از جمله نتايج تحقيق اين بوده که با استفاده از 1% سارگاسم در غذاي مرغ به اندازه 34% کلسترول تخم مرغ کاهش مي يابد. استفاده از سارگاسم 2.5% موجب افزايش 11% توليد بيشتر تخم مرغ نسبت به تيمار شاهد مي گردد.


کد مطلب: 2136

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdcd.s0x2yt0f9a26y.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net