مقايسه تاثير افزودن آلفاميون و بيومين به جيره غذايي بر پاسخ ايمني در برابر واکسن کشته آنفلوانزاي پرندگان تحت تيپ H9N2 در جوجه هاي گوشتی

1 اسفند 1393 ساعت 16:26

مياحي منصور, صيفي آبادشاپوري مسعودرضا, پورمهدي بروجني مهدي, بهزادي امين


چکیده:
به منظور مطالعه تاثير افزودن آلفاميون و بيومين بر پاسخ ايمني پرندگان به واکسن کشته آنفلوانزا، سيصد قطعه جوجه گوشتي يک روزه سويه راس به طور تصادفي به 4 گروه مساوي تقسيم شدند و هر گروه به 3 زير گروه 25 قطعه اي تقسيم شد. جوجه هاي گروه يک جيره پايه، جوجه هاي گروه 2 آلفاميون به نسبت 0.5کيلو در تن، جوجه هاي گروه 3 بيومين به نسبت يک کيلو در تن و جوجه هاي گروه 4 نيز جيره پايه دريافت کردند. جوجه هاي گروه 2، 3 و 4 در روز نهم با واکسن آنفلوانزا تحت تيپ H9N2 به روش زير جلد پشت گردن واکسينه شدند ولي گروه 1 واکسن دريافت نکردند. در روزهاي صفر (قبل از واکسيناسيون)، 20 و 35 بعد از واکسيناسيون از هر گروه 15 جوجه به طور تصادفي انتخاب و خونگيري از وريد بال آنها به عمل آمد. سرم خون جدا شده به ميکروتيوب منتقل و تا هنگام آزمايش در فريزر نگهداري شد. عيار پادتن ضد ويروس آنفلوانزا به روش جلوگيري از هماگلوتيناسيون و با 4 واحد (HA) از آنتي ژن آنفلوانزا اندازه گيري شد. نتايج مطالعه نشان داد، اگر چه 35 روز بعد از واکسيناسيون ميانگين عيار پادتن سرم خون جوجه هاي گروه دريافت کننده بيومين (3.92) از گروه دريافت کننده آلفاميون (3.85) بيشتر مي باشد ولي تفاوت معني دار با جوجه هاي کنترل واکسينه ندارد. بنابراين مي توان گفت، افزودن آلفاميون يا بيومين در جيره غذايي جوجه هاي گوشتي تاثيري بر پاسخ ايمني پرنده در برابر واکسن کشته آنفلوانزا ندارد.

كليد واژه: آلفاميون، بيومين، جوجه گوشتي، پاسخ ايمني، H9N2


کد مطلب: 9652

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdcd.k0n2yt09xa26y.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net