صمد لطف‌اله‌زاده - محمد آبيل - سيد مصطفي علوي - محمدرضا مخبر دزفولي - فرهاد موسي‌خاني

تاثير تجويز خوراكي محلول حاوي املاح معدني و آلي در گاوهاي شيري تازه‌زا بر روي پيشگيري از كمبود مواد معدني و بالانس منفي ‌انرژي

1 بهمن 1390 ساعت 20:17


كمبود املاح معدني و بالانس منفي انرژي از مهمترين اختلالات متابوليك در ابتداي دوره شيردهي در گاو شيري مي باشد. به جهت بررسي تاثير تجويز خوراكي محلول حاوي املاح معدني (كلسيم، فسفر و منيزيم) و تركيبات آلي (پروپيلن گليكول و نياسين) ‌)®(LICVITEبر روي پيشگيري از كمبود اين عناصر و بالانس منفي انرژي در گاوهاي شيري تازه زا 30 راس گاو شيري در دوره انتقال مورد مطالعه قرار گرفتند. در يك گاوداري صنعتي با ظرفيت 500 راس گاو دوشا در اطراف تهران به 15 راس گاو شيري 500 ميلي ليتر از محلول فوق ظرف 1 ساعت بعد از زايمان و مجددا 14 ساعت پس از زايمان آشاميده شد(گروه درمان) و در گروه 15 راسي ديگر هيچگونه دارويي مورد استفاده قرار نگرفت (گروه كنترل.) از تمامي گاوهاي مورد مطالعه در دو گروه 15-12 روز قبل از زايمان و نيز در ساعتهاي 14 و 24 و روز 10 پس از زايمان خونگيري به عمل آمد. نتايج حاصل از آناليز شيميايي سرم خون دامهاي مورد مطالعه در تحقيق حاضر نشان داد كه ميانگين عيار سرمي كلسيم در گاوهاي گروه درمان در ساعت 24 پس از زايمان و غلظت سرمي فسفر اين گروه از دامها در تمامي زمانهاي اندازه‌گيري شده پس از زايمان به طور معني‌داري از گروه كنترل بالاتر مي‌ياشد (05/0 p<‌.) همچنين كاهش ميانگين عيار سرمي BHBA و NEFA پس از زايمان در گروه درمان نسبت به گروه كنترل قابل مشاهده بود اما اختلاف بين دو گروه از نظر آماري معني‌دار نبود. نتيجه حاصل از تحقيق فوق نشان مي‌دهد كه تجويز خوراكي محلول حاوي املاح معدني و تركيبات آلي در فاصله يك روز پس از زايمان در گاوهاي شيري تاثير قابل ملاحظه‌اي در پيشگيري از بروز كمبود تحت باليني املاح معدني و بالانس منفي انرژي كه يك اتفاق معمول در اين نوع دام‌ها مي‌باشد، دارد


کد مطلب: 5656

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdcd.k0k2yt099a26y.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net