تاثیر سینبیوتیک تلقیح شده در تخم مرغ برروی ساختار و توسعه ارگان های ایمنی

29 فروردين 1394 ساعت 21:08

ترجمه : علی یوسف زاده کلخوران


پریبیوتیک ها و پروبیتیک ها به صورت تنها و به صورت تلفیقی (سینوبیتیک)به کار برده شوند ، میتوانند بر میکروفلور روده موثر واقع شوند وپاسخ های ایمنی را تنظیم کنند.ما اثر تلقیح سینبیوتیک در تخم مرغ را در توسعه ایمنی پرندگان راس (گوشتی )و Green-legged Partridgelike(GP, dual-purpose fowl).بررسی کردیم.به منظور تلقیح در تخم مرغ های روز دوازدهم انکوباسیون دو سویه از لاکتیک اسید باکتری استفاده شدند. مانند
Lactococcus lactis subsp. lactis IBB SL1 (S1) and Lactococcus lactis subsp. cremoris IBB
SC1 (S2), combined with raffinose family oligosaccharides (RFO) prebiotic .
سایرتیمارها ی تلقیحی در داخل تخم مرغ شامل سینبیتویک تجاری(S3),،
پروبیوتیک RFOتنها (P) و physiological saline(C) بود.توسعه سیستم ایمنی بوسیله وزن نسبی (نمایه ها)و بافت شناسی اندام های لمفوییدی(بورس فابریسیوس تیموس وطحال)در دو بازه زمانی (هفته سوم و ششم از زندگی جوجه )مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج نشان داد که توسعه ارگان های لمفوییدی به طور چشم گیری تحت تاثیر تلقیح داخل تخم مرغی قرار گرفته است. بورس و نسبت بورس به طحال در گروه های
P و S2جوجه گوشتی بالاتر بود. (P < 0.05). در مقایسه با S3 نسبت طحال در سومین هفته ازسن GP به طور قابل ملاحضه ای در S2 بالاتر بود(P < 0.05).نمای بافت شناسی تیموس نشان داد که سلول های بخش قشری تیموس درهمه گروه های
درمان شده با سینبیوتیک افزایش یافته است(S1, S2, S3). تلقیح داخل تخم مرغی سینبیوتیک روش مفیدی در تحریک سیستم ایمنی در طیور میباشد اما کااریی ان به ژنوتیپ طیور وابسته است .


کد مطلب: 9715

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdcd.f0n2yt05ka26y.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net