بررسي اثر هدفمندي يارانه ها بر انتقال قيمت در بازار تخم مرغ ايران

20 مهر 1391 ساعت 12:35

محمود دانشور كاخكي ، رضا حيدري كمال آبادي


اين مطالعه تلاش مي نمايد تا به بررسي اثر هدفمند كردن يارانه ها بر انتقال قيمت روزانه بازار تخم مرغ ايران بپردازد. با توجه به اجرا شدن اين طرح در اواخر آذرماه 1389، با استفاده از داده هاي روزانه از دي ماه 1388 تا آبان ماه 1390 و با بهره گيري از مدل ECM الگوهاي انتقال قيمت مربوط به قبل و بعد از اجراي اين طرح برآورد شده و با هم مقايسه شدند. نتايج نشان داد كه بعد از هدفمندي يارانه ها، سرعت انتقال افزايش ها و كاهش هاي قيمت عمده فروشي كندتر شده است. مقايسه سطوح معني داري متغيرهاي مقادير منفي و غيرمنفي اجزاي اخلال نيز نشان داد كه بعد از هدفمندي يارانه ها انحرافات منفي تعادل بلندمدت تعديل نمي شود. مقايسه كشش هاي بلندمدت و كوتاه مدت نشان داد كه مقادير كشش هاي مربوط به الگوي انتقال قيمت بعد از هدفمندي يارانه ها كمتر از الگوي انتقال قيمت قبل از هدفمندي يارانه است. همچنين مقايسه آزمون هاي تقارن انتقال قيمت نشان داد كه هدفمندي يارانه ها موجب عدم تقارن كوتاه مدت در انتقال قيمت روزانه بازار تخم مرغ ايران شده است. اقداماتي مانند كاهش مداخلات دولت در بازار، بهبود زيرساخت ها و تشكيل تعاوني هاي توليد و توزيع مي تواند در بهبود تقارن انتقال قيمت روزانه بازار تخم مرغ ايران بسيار موثر باشد.

کليدواژگان: هدفمند كردن يارانه ها، انتقال قيمت، الگوي تصحيح خطا، تخم مرغ، ايران


کد مطلب: 6916

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdcd.f092yt0n9a26y.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net