تاثير عصاره الكلي استويا (Stevia rebaudiana) بر عملكرد و پاسخ ايمني هومورال جوجه هاي گوشتي

28 ارديبهشت 1395 ساعت 16:57

زهرا بشارتي، مهرداد محمدي، محمد روستايي علي مهر، يوسف حميد اوغلي


چکيده:
هدف اين تحقيق بررسي تاثير مقادير مختلف عصاره الكلي گياه استويا بر عملكرد و سيستم ايمني هومورال جوجه­هاي گوشتي بود. تعداد 200 قطعه جوجه گوشتي يك­روزه از سويه تجاري راس 308 با استفاده از طرح كاملاٌ تصادفي با 5 تيمار، 4 تكرار و 10 پرنده در هر تكرار بررسي شدند. به آب مصرفي تيمارها به­­ترتيب مقادير صفر، 5/0، 1، 5/1 و 2 ميلي­ليتر عصاره الكلي برگ استويا در هر ليتر، از روز 3 تا 42 پرورش افزوده شد. مصرف خوراك روزانه، افزايش وزن روزانه و ضريب تبديل غذايي و نسبت اجزاي لاشه به وزن زنده اندازه­گيري شد. پاسخ ايمني هومورال با اندازه­گيري عيار آنتي­بادي سرم در روزهاي 28، 35 و 42 پرورش در واكنش به تزريق عضلاني 1/0 ميلي­ليتر محلول 25 درصد گلبول قرمز گوسفندي ( SRBC ) در روزهاي 12 و 29 پرورش تعيين شد. جوجه­ها واكسن نيوكاسل را در 1 ، 6، 18 و 29 روزگي دريافت كردند و در 42 روزگي عيار آنتي­بادي عليه ويروس نيوكاسل با روش HI تعيين شد. نتايج نشان داد كه عصاره الكلي استويا تاثير معني­داري بر عملكرد توليدي نداشت (05/0< P ). همه تيمارهاي دريافت كننده عصاره استويا باعث افزايش عيار آنتي­بادي عليه ويروس نيوكاسل شدند (05/0> P ).تيمارهاي دريافت كننده 5/1 و 2 ميلي­ليتر عصاره، نسبت به تيمار شاهد عيار آنتي­بادي بيش­تري عليه SRBC داشتند (05/0> P ).در شرايط اين تحقيق عصاره الكلي برگ استويا تاثير معني­داري بر عملكرد توليدي جوجه­ها نداشت ولي پاسخ­هاي ايمني هومورال را بهبود بخشيد.

کليدواژگان:
استويا، عملكرد، ايمني هومورال، جوجه گوشتي


کد مطلب: 10679

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdccoeqs.2bqxm8laa2.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net