بررسي تطبيقي جوجه اُردك شمس و جوجه اُردك زشت آندرسن با تكيه بر فرآيندِ فرديت

بانک اطلاعات نشریات کشور , 10 ارديبهشت 1397 ساعت 16:00

نويسنده(گان):
رامين صادقي نژاد *،


چکيده: هانس كريستيان آندرسن از نظر بازه زماني، با محمد بن ملك داد، معروف به شمس تبريزي، فاصله بسيار زيادي دارد؛ اما پاره اي خصوصيات و ويژگي هاي رفتاري و اخلاقي اين دو، همچنين شيوه بيان اين دو نويسنده، بسيار به هم نزديك است. اين همساني و مشابهت ها، زماني جالب توجه تر مي شود كه بدانيم در آثار هر دو نويسنده، «جوجه اُردكي»، حضور دارد. جوجه اُردكي كه در راه شناختِ «خود»، دچار «فرآيند فرديت» مي-شود. سئوال اصلي اين نوشته آن است كه آيا ميان جوجه اُردك شمس تبريزي با جوجه اُردكِ زشت آندرسن، رابطه اي وجود دارد؟ يا وجود و حضور اين موضوع، (جوجه اُردك فرديت يافته)، در آثار دو نويسنده، امري كاملاً اتفاقي و از باب توارد و تصادف است؟ اين نوشته به شيوه توصيفي- تحليلي و به روش كتاب خانه اي فراهم آمده است. يافته هاي اين بررسي، نشان مي دهد، اگرچه به صورت قطع و يقين، نمي توان در مورد دسترسي آندرسن به مقالات شمس تبريزي، حكم داد؛ اما پاره اي از قراين و شواهد؛ شائبه توارد و تصادف از اين مطالعه را برطرف و اين بررسي را در دايره مُطالعات تطبيقي قرار مي دهد و عليرغم نزديكي هاي آشكار و مشابهت هاي فكري كه درون مايه اين دو داستان را شكل مي دهد؛ تفاو ت هاي زيادي هم در مسير پيمودن فرآيند فرديت، به چشم مي خورد. آنچه در اين مطالعه تطبيقي، بسيار مُهم است، آن است كه بدانيم حق تقدمِ طرح موضوع اين قصه مشهور- كه آوازه جهاني دارد- از آنِ شمس تبريزي است و نه هانس كريستين آندرسن دانماركي. کليدواژگان: جوجه اُردك زشت، شمس تبريزي، فرآيند فرديت، مقالات شمس، هانس كريستيان آندرسن


کد مطلب: 12578

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdcc4pqs.2bqim8laa2.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net