شناسايي رئوويروس هاي ايجادگر تنوسينوويت در پرندگان از گله هاي مرغ مادر ايران به روش RT-PCR و RFLP

21 دی 1392 ساعت 11:59

مهدي هدايتي ، بهرام شجاعدوست ، سيد مصطفي پيغمبري


زمينـه مـطالعه: رئوويروس پرندگان از مهمترين عوامل بيماري هاي پرندگان به ويژه آرتريت رئوويروسي، تنوسينوويت، بيماري مزمن تنفسي، و سندرم سوء جذب مي باشند. رخداد تنوسينوويت در مرغان مادر از ساير رده هاي طيور پرورشي بيشتر مي باشد.
هدف: هدف از اين بررسي شناسايي رئوويروس هاي ايجادگر تنوسينوويت در پرندگان از گله هاي مرغ مادر ايران به روش RT-PCR و RFLP بود.
روش كار: در اين مطالعه از گله هاي مرغ مادر با سن بالاي 45 هفته، 800 نمونه مدفوعي با سواپ اخذ گرديد و در محيط PBS به آزمايشگاه منتقل گرديد و در نهايت بعد از مخلوط كردن نمونه ها از يك مزرعه، 120 نمونه جهت بررسي حضور رئوويروس ها مورد استفاده قرار گرفت. در اين مطالعه براي تشخيص رئوويروس هاي ايجادگر تنوسينوويت از پرايمرهايي اختصاصي براي نواحي ژنومي 1S با باند هدف pb 1023 و 4S با باند هدف bp 437 استفاده شد.
نتايج: بعد از انجام آزمايش PCR ، 5 نمونه با استفاده از پرايمرهاي ناحيه ژنومي 1S و 6 نمونه با استفاده از پرايمرهاي نـاحيـه ژنومي 4S مثبت شدند كه موارد مثبت با 5 آنزيم هضم كننده مورد هضم آنزيمي قرار گرفتند. آناليز قطعات حاصله از هضم آنزيمي محصـولات PCR در تمـامي نمونه هاي مثبت دلالت بر همسان بودن الگوي هضم آنزيمي نمونه ها با الگوي هضم هر دو سويه واكسن و استاندارد 1133S داشت.
نتيجه گيري نهايي: در اين بررسي مشخص شد كه بكارگيري روش مولكولي RT-PCR/RFLP روش مناسبي جهـت شنـاسـايـي رئـوويـروس هـا مـوجـود در مـزرعـه و متمـايـز كردن آنها از همديگر مي باشد. اين مطالعه اولين مطالعه مولكولي بر روي رئوويروس هاي ايجادگر تنوسينوويت در ايران مي باشد كه بر مبناي شناسايي 2 ناحيه ژنومي 1S و 4S و نيز بكار گيري 5 آنزيم هضم كننده در گله هاي مرغ مادر در ايران صورت گرفت.

کليدواژگان: رئوويروس پرندگان؛ گله هاي مرغ مادر؛ RT، PCR؛ RFLP


کد مطلب: 8913

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdcc.sq4a2bqo1la82.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net