اثر سطوح مختلف بذر خار مريم بر عملكرد و برخي شاخص هاي كيفي تخم مرغ در مرغ هاي تخمگذار

17 اسفند 1392 ساعت 10:48

سيد محمد حسيني، مصيب شلايي


اين آزمايش به منظور بررسي اثر سطوح مختلف بذر خار مريم بر عملكرد و برخي خصوصيات تخم مرغ مانند وزن پوسته، ضخامت پوسته، شاخص زرده، رنگ زرده و واحد هاو در مرغ هاي تخم گذار انجام شد. آزمايش در قالب طرح كاملا تصادفي با 3 تيمار، 4 تكرار و 4 قطعه مرغ در هر تكرار و بر روي مرغ هاي تخم گذار سويه هاي-لاين (W-36) از سن 32 تا 42 هفتگي انجام شد. تيمارهاي آزمايشي شامل: 1- تيمار شاهد، 2- تيمار شاهد + 1% بذر خار مريم و 3- تيمار شاهد + 2% بذر خار مريم، بود. نتايج نشان داد از ميان صفات عملكردي، ميانگين وزن تخم مرغ در تيمار دريافت كننده 2% خار مريم، نسبت به تيمار شاهد، افزايش معني داري داشت (05/0P<). درصد توليد تخم مرغ، اگر چه در تيمارهاي دريافت كننده خار مريم افزايش يافت ولي اين افزايش معني دار نبود. گرم تخم مرغ توليدي نيز در تيمار دريافت كننده 2% خار مريم نسبت به تيمار شاهد، بطور معني داري افزايش پيدا كرد (05/0P<). مصرف خوراك و ضريب تبديل خوراك در تيمارهاي دريافت كننده خار مريم كاهش نشان داد ولي معني دار نبود. از ميان خصوصيات تخم مرغ، رنگ زرده در دوره اول آزمايش و توسط 1% خار مريم افزايش معني داري نشان داد (05/0P<). همچنين واحد هاو در تيمارهاي دريافت كننده خار مريم در تمام دوره هاي آزمايشي افزايش پيدا كرد ولي اين افزايش فقط در دوره دوم معني-دار بود (05/0P<). بر اساس نتايج بدست آمده از اين تحقيق، استفاده از دانه خار مريم در جيره غذايي مرغان تخم گذار، توانست اثرات مفيدي بر عملكرد و برخي خصوصيات تخم مرغ مثل واحد هاو داشته باشد.

کليدواژگان: مرغ هاي تخم گذار، خار مريم، عملكرد ، شاخص هاي تخم مرغ


کد مطلب: 9129

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdcc.iqoa2bqsola82.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net