اثر سطوح گوناگون پروبيوتيك كلوستات بر عملكرد و ايمني جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمايي در دوره پاياني

4 مهر 1394 ساعت 21:38

مهديه سلطاني ، مژگان مظهري ، اميد علي اسماعيلي پور


اثر سطوح پروبيوتيك بر عملكرد و پاسخ ايمني جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمايي در آزمايشي در قالب طرح كاملاً تصادفي با استفاده از 144 قطعه جوجه نر يك روزه سويه راس بررسي شد. جوجه ها تا 25روزگي با جيره تجاري مطابق با راهنماي راس تغذيه و سپس به طور تصادفي به چهار تيمار شامل چهار سطح پروبيوتيك (صفر، 05/0، 1/0، و 2/0درصد جيره) با چهار تكرار حاوي نه پرنده اختصاص يافتند. از 25روزگي پرنده ها به مدت هشت ساعت در روز در معرض دماي 2±34 درجه سانتي گراد قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه اثر سطوح متفاوت پروبيوتيك بر مصرف خوراك معني دار نبود. پرندگاني كه جيره حاوي 05/0 و 1/0درصد پروبيوتيك دريافت كردند، افزايش وزن بيشتري در مقايسه با پرندگان شاهد داشتند (05/0>P). ضريب تبديل در پرندگاني كه با جيره حاوي 1/0درصد پروبيوتيك تغذيه شدند، بهتر از پرندگان شاهد بود (05/0>P). با افزايش مصرف پروبيوتيك وزن نسبي لاشه و سينه افزايش يافت (05/0P<). اثر سطوح گوناگون پروبيوتيك بر وزن نسبي اندام هاي داخلي معني دار نبود، اما پرندگاني كه با جيره حاوي 2/0درصد پروبيوتيك تغذيه شدند، كبد بزرگتري داشتند (05/0P<). با افزايش سطح پروبيوتيك در جيره كلسترول خون كاهش يافت (05/0P<). مصرف سطوح گوناگون پروبيوتيك، فراواني هتروفيل ها، و همچنين نسبت هتروفيل به لنفوسيت را كاهش و ميزان آنزيم گلوتاتيون پراكسيداز را افزايش داد (05/0P<). بنابراين در شرايط تنش گرمايي افزودن پروبيوتيك كلوستات به ميزان 1/0درصد جيره عملكرد رشد و پاسخ ايمني پرنده را بهبود مي دهد.

کليدواژگان: پروبيوتيك، تنش گرمايي، گلوتاتيون پراكسيداز، لنفوسيت، هتروفيل


کد مطلب: 10065

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdcbsgb8.rhbg0piuur.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net