مطالعه مقايسه اي تاثير استفاده از مدل هاي مختلف برنامه خاموشي در وقوع سندرم آسيت و پارامترهاي متابوليكي در جوجه هاي گوشتي با رشد سريع

18 بهمن 1391 ساعت 16:12

محمد حسن زاده ، فواد المصري ، محمد صادق مددي ، حميد شجاعي ، علينقي اقباليان ، سعيد عباسي ، كاظم يوسفي


زمينه مطالعه: در جوجه هاي گوشتي با رشد سريع، افزايش مصرف اكسيژن آنها را به آسيت مستعدتر نموده است و استفاده از مدل هاي تاريكي در پرورش جوجه از طريق كاهش مصرف اكسيژن سبب كاهش بروز آسيت مي شود. هدف: مطالعه مقايسه اي استفاده از مدل هاي مختلف تاريكي براي كاهش وقوع آسيت و تاثير آن بر پارامترهاي متابوليكي جوجه هاي گوشتي است. روش كار: 1000 قطعه جوجه گوشتي جنس نر و از خط پدري لاين، تهيه و در چهار برنامه نوري متفاوت تقسيم و تا 42 روزگي نگهداري شدند. جوجه ها و غداي مصرفي آنها هفتگي توزين و تلفات روزانه كالبد گشايي و گزارش گرديد و غلظت هورمون هاي 3T و 4T خون آنها اندازه گيري شد. نتايج: استفاده از برنامه هاي خاموشي سبب كاهش تعداد تلفات آسيت گرديد. وزن جوجه ها از نظر آماري فقط در 21 روزگي بطور معني دار، تحت تاثير روش خاموشي قرار گرفت و جوجه هاي گروه كنترل نسبت به ساير گروه ها از وزن بيشتري برخوردار بودند. در حالي كه وزن نهايي جوجه هاي چهار گروه در پايان دوره از نظر آماري اختلاف معني داري را نشان نداند. از طرفي غلظت 3T و 4T پلاسماي خون جوجه ها تحت تاثير برنامه خاموشي قرار گرفت. فعاليت اين هورمون ها همزمان با كاهش سرعت رشد جوجه طي هفته هاي دوم و سوم دوره پرورش نسبت به گروه شاهد به شكل معني داري كاهش يافت كه مويد كاهش فعاليت متابوليك و كاهش مصرف اكسيژن در اين سنين حساس است. نتيجه گيري نهايي: آرمايش نشان داد اگر در مرغداري هاي گوشتي خطر ابتلا به آسيت بالا باشد جهت كاهش تلفات ناشي از آسيت مي توان به جاي برنامه نوري مداوم، مدت زمان خاموشي را در سالن ها افزايش داد بدون اينكه تاثير منفي قابل توجه اي بر وزن نهايي جوجه هاي گروه خاموشي داشته باشد.


کليدواژگان: آسيت ، هورمون هاي تيروئيدي ، جوجه گوشتي ، زمان تاريكي


کد مطلب: 7599

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdcb.9bzurhbs9iupr.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net